Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Lenartowicza w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Lenartowicza w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicy dojazdowej do garaży przy bloku mieszkalnym Lenartowicza 19 w Rzeszowie. Ulica jest utwardzona masą bitumiczną i posiada chodnik. Zasilanie projektowanych 2 lamp należy wykonać z istniejącej latarni nr 13 zlokalizowanej przy ul. Lenartowicza. Roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotowego oświetlenia będą prowadzone na działkach gminnych. Teren objęty robotami budowlanymi jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną – wodociągową, gazową, energetyczną i teletechniczną. Obecnie ten odcinek ciągu nie posiada oświetlenia. Odpowiedni zakres został zwizualizowany na załączniku graficznym na podkładzie mapowym. Słupy oświetleniowe z fundamentami oraz oprawy oświetleniowe dostarczy Zamawiający. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych: Długość ciągu pieszego, dla jakiego należy wybudować oświetlenie ~ 70 m. 1. Oświetlenie należy wykonać jako wydzielone. 2. Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się pieszym. 3. Oświetlenie ma być wykonane pojedynczym kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2. 4. Słupy oświetleniowe niskie parkowe, metalowe, na fundamentach prefabrykowanych betonowych 2 szt. - słupy i oprawy oświetleniowe dostarcza Zamawiający. 5. Przekroczenie ul. Lenartowicza wykonać podwiertem, przepusty pod chodnikami w rurze ochronnej Dn75, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym z rur ochronnych Dn75 z HDPE giętkimi, posiadającymi ściankę zewnętrzną karbowaną a wewnętrzną gładką o średnicy wewnętrznej min. 95 mm i sztywności obwodowej co najmniej 7,0 kN/m2 PE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) program funkcjonalno – użytkowy z załącznikiem, 2) wzór umowy wraz z załącznikami zawarte w odrębnych plikach dołączonych do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną