„Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW,- Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie.”

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW,- Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW, - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie.” Zamówienie obejmuje: Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji Technicznej (Rozdział V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres minimum 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną