Zakup laptopów z akcesoriami

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 17 867 12 28 , fax. 17 867 17 53
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 867 12 28, fax. 17 867 17 53
  REGON: 00051434800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzeszow.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup laptopów z akcesoriami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 39 laptopów wraz z akcesoriami. 2) Zakres zamówienia określono w części B SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający uzna za spełnione wymogi części B SIWZ, także w przypadku zaoferowania dostaw równoważnych tj. o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji (cześć B SIWZ). Zamawiający będzie sprawdzał parametry techniczne zaoferowanych urządzeń, na podstawie złożonych dokumentów oraz oficjalnych specyfikacji technicznych ich producenta. 4) Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 3 lat. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać maks. dodatkowe 30 pkt w kryterium – dodatkowa gwarancja. 5). Zamawiający, zgodnie z art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.) przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikających z faktur będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną