Zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 017 8604212, 8604246
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Zamkowa 8
  35-032 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8604212, 8604246
  REGON: 15447382001650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, usługi faxowe oraz świadczenie serwisu na rzecz Zamawiającego. Wszystkie rodzaje usług muszą być możliwe do świadczenia na każdym łączu ( transmisja faxowa powinna być możliwa do wykonania zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym ). Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Zamawiającego w ramach umowy dotyczy obsługi połączeń: a)lokalnych, b)międzystrefowych,c)do sieci komórkowych Do oferty należy dołączyć cennik według którego będą rozliczane pozostałe usługi nie objęte postanowieniami umowy. Zestawienie wymaganych łączy oraz numeracji zawiera tabela „Zestawienie wymaganych łączy i numeracji” zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ. Obecnie operatorem telekomunikacyjnym jest Orange Polska SA. Usługa świadczona jest w oparciu o łącza ISDN PRA (30 B + D) włączone do central telefonicznych. Wykaz posiadanych łączy oraz numeracje zawiera tabela „Zestawienie wymaganych łączy i numeracji”. Wszystkie linie cyfrowe ISDN włączone będą do centrali telefonicznej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64211000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną