Zakup i dostawa 2 szt. samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-101 Rzeszów, Gen. M. Langiewicza
 • Telefon/fax: tel. 017 8505814, , fax. 017 8505377
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  Gen. M. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8505814, , fax. 017 8505377
  REGON: 00016241200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wios.rzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tys-euro/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 2 szt. samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( parametry techniczne, wyposażenie) oraz wymagania zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ. 3.Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę dwóch fabrycznie nowych, nieużywanych, niezarejestrowanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: •dostarczenia na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie samochodów nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. kompletnych, wolnych od jakichkolwiek wad i usterek, •udzielenia gwarancji na dostarczane samochody na okres zadeklarowany w Formularzu ofertowym – załączniku nr. 1, •zapewnienia w okresie gwarancyjnym przeglądów okresowych oraz napraw w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) wskazanej przez Wykonawcę i zlokalizowanej najbliżej miejsca użytkowania przedmiotów zamówienia. •dostarczenia wraz z samochodami książek gwarancyjnych wraz z listą ASO - w języku polskim, książek serwisowych, świadectw homologacji, kart pojazdów oraz instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodów. 5.Przedmioty zamówienia będą podlegały odbiorowi na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez przedstawicieli obu stron, bez zastrzeżeń, który będą stanowiły podstawę uznania należytego wykonania umowy. Komisję odbioru z udziałem przedstawiciela wykonawcy powoła Zamawiający. 6.Podczas odbioru, samochody powinny wskazywać taki stan baku, aby kontrolka rezerwy paliwa nie była zapalona. 7.Samochody muszą spełniać wymagania: 1) warunków technicznych, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 2) określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.); 3) Dyrektywy minimum CEE EURO 6.2 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 8.Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu, pokrywa Wykonawca. 9.Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji i rękojmi na dostarczone przedmioty zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone w § 7 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 10.Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 11.W opisie przedmiotu zamówienia określono minimalne wymagane parametry techniczne, warunki i okres trwania gwarancji. Wykonawca może zaoferować model zgodny z wymaganiami minimalnymi lub model o wyższych parametrach. 12.Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną