Zakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Wierzbowa
 • Telefon/fax: tel. 178 672 030, , fax. 178 672 037
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
  ul. Wierzbowa 14
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 672 030, , fax. 178 672 037
  REGON: 29111500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233141-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną