Zakup 2 szt. macierzy dyskowych na potrzeby VMware dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 17 867 12 28 , fax. 17 867 17 53
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 867 12 28, fax. 17 867 17 53
  REGON: 00051434800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 2 szt. macierzy dyskowych na potrzeby VMware dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie 2 szt. macierzy dyskowych na potrzeby VMware wraz ze szkoleniem pracowników PUW z zakresu obsługi i konfiguracji. 2. Zakres zamówienia określono w części B SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający uzna za spełnione wymogi części B SIWZ, także w przypadku zaoferowania dostaw równoważnych tj. o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji (cześć B SIWZ). Zamawiający będzie sprawdzał parametry techniczne zaoferowanych urządzeń, na podstawie dokumentów złożonych do oferty oraz oficjalnych specyfikacji technicznych ich producenta. 4. Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 60 miesięcy. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 10 pkt w kryterium – dodatkowa gwarancja. 5. Macierz musi być fabrycznie nowa (data produkcji nie późniejsza niż 6 miesięcy przed dostawą), musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i być objęta serwisem producenta na terenie RP. 6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla 3 pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nie później niż w terminie wskazanym w § 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną