Zagospodarowanie poscaleniowe związane z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała, gm. Głogów Młp. – Etap II

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska
 • Telefon/fax: tel. 178 636 134 , fax. 178 636 113
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  ul. Budziwojska 149
  35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 636 134, fax. 178 636 113
  REGON: 12575570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie poscaleniowe związane z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała, gm. Głogów Młp. – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych - 3,340 km; 2. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15 cm - 774 m3; 3. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm - 7660 m2; 4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii l-IV - 2500 m2; 5. Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 5160 m2; 6. Stabilizacja cementem warstwy pospółki z poz. j.w, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 5160 m2; 7. Nawierzchnia z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 8350 m2; II. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności: - odspajanie, przemieszczanie, profilowanie i zagęszczenie mas ziemnych, - układanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem, - układanie nawierzchni z kruszywa. III. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców. Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców. Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: - wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców; - zrezygnować z podwykonawstwa; - wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa; - wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), a cena oferty brutto dodatkowo słownie. 2. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony: 1) metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji kosztorysu; 2) zgodnie ze wzorem stanowiącym Rozdział 3 SIWZ, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w szczególności Kosztorysu ofertowego, Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty. - oznakowania i zabezpieczenia robót, - zapewnienia na potrzeby realizacji zadania zaplecza budowy z placami składowymi i magazynami, - zapewnienia na potrzeby realizacji zadania zaplecza biurowego i socjalnego, - zapewnienia na potrzeby realizacji zadania niezbędnych mediów (np. woda, energia elektryczna, łączność), - pełnej obsługi geodezyjnej realizowanego zadania (wytyczenie geodezyjne przedmiotu zamówienia, obsługa geodezyjna zadania w trakcie realizacji), - pełnej obsługi laboratoryjnej zadania (prowadzenie badań i pomiarów zgodnie z SST, sporządzanie opinii technologicznych), - wykonania i rozbiórki ewentualnych niezbędnych objazdów, dróg technologicznych, - usuwania, utylizacji i wywozu na bieżąco zbędnych materiałów pochodzących z rozbiórki, gruzu i ziemi, bez względu na odległość, zapewniając maksymalny porządek na terenie robót, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), - ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż., - robocizny, materiałów i sprzętu w tym materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania zamówienia, - niezwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywanych zadania, - związane z uporządkowaniem terenu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie całkowitego zakończenia zadania. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 7. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót. 8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca informuje o tym Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną