Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części). 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części: Część nr 1: Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów. Przedmiotem zamówienia jest wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przewóz będzie dotyczył transportu BWP-1, STAR 266, BRDM-2 oraz innych pojazdów, które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG: - z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów Parametry przewożonego ładunku – BWP-1: - masa własna - 13500 kg - szerokość - 2940 mm - wysokość - 2150 mm - długość - 6740 mm Parametry przewożonego ładunku – STAR 266: - masa własna - 7 350 kg - szerokość - 2500 mm - wysokość - 2690 mm - długość - 6900 mm Parametry przewożonego ładunku – BRDM-2: - masa własna - 7 000 kg - szerokość - 2350 mm - wysokość - 2300 mm - długość - 5750 mm Przewidziana ilość km to około 30 913 km. Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku. Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd sprzętu. Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość. Część nr 2: Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą z garnizonu Jarosław, Przemyśl, Żurawica oraz realizacja przewozu do garnizonu Jarosław, Przemyśl, Żurawica. Przedmiotem zamówienia jest wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przewóz będzie dotyczył transportu: BWP-1, Samobieżnej haubicy 2S1 Goździk, STAR 266, BRDM-2 oraz innych pojazdów które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG. - z garnizonu Jarosław, Przemyśl, Żurawica oraz realizacja przewozu do garnizonu Jarosław, Przemyśl, Żurawica: Parametry przewożonego ładunku – Samobieżna haubica 2S1 Goździk: - ciężar - 15700 kg - szerokość - 2850 mm - wysokość - 2740 mm - długość - 7265 mm Parametry przewożonego ładunku – BWP-1: - masa własna - 13500 kg - szerokość - 2940 mm - wysokość - 2150 mm - długość - 6740 mm Parametry przewożonego ładunku – STAR 266: - masa własna - 7 350 kg - szerokość - 2500 mm - wysokość - 2690 mm - długość - 6900 mm Parametry przewożonego ładunku – BRDM-2: - masa własna - 7 000 kg - szerokość - 2350 mm - wysokość - 2300 mm - długość - 5750 mm Przewidziana ilość km to około 36 368. Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy. Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku. Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd. Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. 3. Obowiązki Wykonawcy (dotyczy wszystkich części):  Dostarczenie zamówionej ilości pojazdów do siedziby zamawiającego nastąpi nie później niż do 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.  W przypadku awarii pojazdu w czasie trwania usługi, która uniemożliwia dalszą jazdę Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 180 minut.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia jednorazowo pięć zestawów niskopodwoziowych.  Dojazd do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny stanu technicznego podstawionych zestawów niskopodwoziowych przez organa (osoby) do tego uprawnione i w przypadku podstawienia zestawów niskopodwoziowych niesprawnych technicznie, pojazd zostanie w ciągu 180 minut wymieniony na inny.  W przypadku nie podstawienia w/w terminach zestawów niskopodwoziowych zamawiający dokona wynajmu zestawów niskopodwoziowych w dowolnie wybranej firmie transportowej na koszt wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60181000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną