Wynajem 2 sztuk ambulansów TYP C wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
 • Data zamieszczenia: 2019-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
  ul. Poniatowskiego 4
  35-026 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
  REGON: 69027123300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem 2 sztuk ambulansów TYP C wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest najem 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem nie starszych niż z 2016 roku, przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 2.2 Ambulanse mają spełniać standardy pojazdów bazowych zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego zgodnie z aktualnymi wymaganiami przewidzianymi przepisami prawa oraz stawianymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 2.3 Ambulanse maja spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniu i być wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny zgodny z aktualnie obowiązująca polską normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. 2.4 Aparatura medyczna wymagana musi posiadać aktualne paszporty techniczne lub karty serwisowe (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna itp.) 2.5 Minimalne wymagania dotyczące ambulansu oraz wyposażenia medycznego zawiera załącznik nr 2. 2.6 Rodzaj zamówienia – usługa . 2.7 CPV: 60.17.00.00-0 2.8 Znak sprawy postępowania (numer referencyjny) nadany przez Zamawiającego ZP-DT/10/2019 2.9 Zaoferowane ambulanse w liczbie 2 szt. przez okres najmu muszą posiadać: a) ważne badania technicznego dla tego typu pojazdów b) aktualny pakiet ubezpieczeń OC,AC,NW c) instrukcję obsługi i książkę eksploatacji dla każdego pojazdu d) wyciąg ze świadectwa homologacji dotyczącej pojazdu skompletowanego oraz deklarację zgodności z normą PN-EN 1789+A1:2011 2.10 Rzeczywista ilość dni najmu ambulansów będzie wynikała z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego 2.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.12 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów . 2.13 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2.14 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 2.15 Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy prawo zamówień publicznych. 2.16 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2.17 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2.18 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2.19 Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych, specyfikacji technicznych, a zauważone rozbieżności, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną