Wymiana poszycia dachu w dwóch obiektach – kościół w Równem i Sieniawie oraz przebudowa konstrukcji budynku – kościół w Sieniawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2019-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana poszycia dachu w dwóch obiektach – kościół w Równem i Sieniawie oraz przebudowa konstrukcji budynku – kościół w Sieniawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego w dwóch obiektach oraz przebudowy konstrukcji budynku w jednym obiekcie, w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim ". 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części: 1)Część nr 1: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej, będącej w złym stanie w kościele pw. św. Mikołaja i Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Równem, ul. Długa 4, 38-451 Równe (kościół murowany z 1905 r.)” 2)Część nr 2: „Przebudowa konstrukcji budynku oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej będącej w złym stanie technicznym drewnianej cerkwi z 1874 r. pw. Narodzenia Matki Bożej (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej) w Sieniawie koło Rymanowa, parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Głębokim, Głębokie 39, 38-480 Rymanów.” Uwaga: w ofercie oraz kosztorysie nie należy uwzględniać prac związanych z konserwacją istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekonstrukcji brakujących elementów z zachowaniem pierwotnych przekrojów, kształtów profili i okuć. Prace te mimo iż są przedstawione w projekcie budowlanym i przedmiarze nie stanowią przedmiotu zamówienia. Powyższy zapis dotyczy II części zamówienia. 4.Każda część stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegała odrębnej procedurze związanej z badaniem, oceną i wyborem oferty. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną