Wymiana okładzin zmywalnych, malowanie sufitu i ścian w budynku nr 50 w kompleksie wojskowym Jarosław ul. 3 Maja 80 - kuchnia, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnych.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okładzin zmywalnych, malowanie sufitu i ścian w budynku nr 50 w kompleksie wojskowym Jarosław ul. 3 Maja 80 - kuchnia, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Wymiana okładzin zmywalnych, malowanie sufitu i ścian w budynku nr 50 w kompleksie wojskowym Jarosław, ul. 3 Maja 80 – kuchnia, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnych. 2. Całościowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ NASTĘPUJACY: 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek;  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (cokoły posadzkowe);  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek;  Demontaż konstrukcji metalowej nad kotłami oraz zdanie na magazyn inwestora;  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km. 2. ROBOTY BUDOWLANE  Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach;  Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową;  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2;  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2;  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2;  Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu) ;  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku;  Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe;  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi hydrofobowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich;  Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome;  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi hydrofobowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich – sufit;  Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej;  Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone. 3. STOLARKA DRZWIOWA  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2;  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2;  Montaż drzwi z PCV z naświetlem z obróbką obsadzenia wykończenie standard z możliwością zamykania;  Montaż drzwi z PCV z naświetlem z obróbką obsadzenia wykończenie standard,  Montaż drzwi z PCV z naświetlem z obróbką obsadzenia wykończenie standard,  Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie elementami z poliwęglanu,  Podstemplowanie zagrożonych stropów – nadproża;  Podstemplowanie zagrożonych stropów - nadproża – rozebranie;  Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych ( pomieszczenie kuchni do korytarza );  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek;  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm;  Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek;  Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową;  Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.;  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem. - wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm. 4. RUSZTOWANIE  Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny. UWAGA:  Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do wykonania drzwi winien wykonać pomiar z natury i na tej podstawie wykonać elementy.  Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.  Inwestor po zakończeniu prac będzie oczekiwał na roboty izolacyjne gwarancji systemowej producenta oraz karty odpadu zutylizowanego materiału  Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przyległe drogi i place z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodów i innych sprzętów. Złom pozyskany z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 80 oraz złoży na wskazanym miejscu. 5. Wykonanie robót. Wykonawca robót remontowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, przedmiarem robót i warunkami niniejszej specyfikacji. Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy powinna prowadzić osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót. Wszyscy pracujący na wysokości pracownicy powinni posiadać aktualne badania wysokościowe. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności:  roboty tynkarskie;  roboty malarskie;  stolarka drzwiowa;  roboty sanitarne;  roboty transportowe,  roboty wykładziny wewnętrzne,  roboty elektryczne. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. Materiały i urządzenia.  Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby użyte do robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać odpowiedni certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie,  Przedstawiciel Zamawiającego może kontrolować dostarczane na budowę materiały,  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń znajdujących się na budowie,  Gruz Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie, natomiast materiały uzyskane z demontażu Wykonawca przekaże i dostarczy na wskazane miejsce do magazynu SOI w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 80,  Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. 7. Sprzęt i woda. Wykonawca zabezpieczy wodę do celów technologicznych wykonania zamówienia we własnym zakresie oraz zastosuje narzędzia posiadające własne źródło zasilania w energię elektryczną lub zamontuje na swój koszt liczniki wody i energii elektrycznej, oplombowane przez przedstawiciela WOG. Za zużyte media Wykonawca zostanie obciążony fakturami wystawionymi przez Zamawiającego na podstawie wskazań zamontowanych liczników. 8. Teren budowy.  Budynek objęty robotami znajduje się na terenie kompleksu wojskowego zamkniętego. Poruszanie się po terenie kompleksu wojskowego jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. Dowódcy Jednostki Wojskowej. Dojazd do budynku istniejącymi drogami wewnętrznymi o nawierzchni utwardzonej,  Plac budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w trybie i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót,  Na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania placu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem,  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do zakończenia i ostatecznego odbioru robót,  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy,  Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich potrzeb na czas wykonywania robót kontener socjalny i magazynowy oraz toaletę przenośną typu TOY-TOY – miejsce ustawienia zostanie ustalone przy przekazaniu placu budowy,  Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dostawę wody na okres budowy lub za zgodą administratora oraz za jego wiedzą zawrze umowę na korzystanie ze źródła wody należącego do właściciela budynku. Zakres usługi obejmujący prace elektryczne Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą całości prac związanych z w/w zamówieniem i obejmują remont i wymianę opraw oświetleniowych instalacji elektrycznej w wydzielonych pomieszczeniach w budynku nr 50: - kuchnia - zmywalnia naczyń - magazyn przykuchenny - magazyn pieczywa Zakres ilościowy robót jest określony w przedmiarze robót. Niniejszy OPZ należy rozpatrywać wspólnie z przedmiarem robót. Zaleca się Oferentowi zapoznanie się z warunkami i stanem faktycznym instalacji i pomieszczeń przed złożeniem oferty. Zakres robót elektrycznych obejmuje wymianę: • instalacji elektrycznej: • oświetlenia ogólnego; • zasilania urządzeń technologicznych; • zasilana urządzeń ogólnego przeznaczenia; • ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych; • sygnalizacji i sterowania, • rozdzielnic elektrycznych skrzynkowych żeliwnych: • rozdzielni TK-1 na wieloszafkową przyścienną, metalową; • rozdzielni TK-2 na szafkową naścienną, metalową; • rozdzielni sterowniczej W1W2 na kasetę sterowniczą. Demontaż i ponowny montaż: • instalacji detekcji gazów; • naściennej rozdzielnicy do kotów LOZAMET; • naściennej rozdzielnicy do zasilania lady podawczej. UWAGA ! Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z aktualną technologią kuchni, rozmieszczeniem urządzeń kuchennych, sposobem i miejscem ich podłączenia do mediów. Po wykonaniu remontu wymagane jest zachowanie identycznego stanu funkcjonalnego. Nie przewiduje się montażu innych dodatkowych urządzeń oraz przemieszczeń istniejących. Demontaże: W pomieszczeniach kuchni, magazynie przykuchennym, zmywalni naczyń, należy zdemontować wszystkie oprawy oświetleniowe, osprzęt, rozdzielnice, instalację. Ogólne zasady wykonania instalacji elektrycznej Instalację należy wykonać przewodami YDYżo 750 V prowadzonymi: na sufitach i ścianach tynkowanych w technologii w/t odcinki pod glazurą układać w rurach osłonowych instalacyjnych RVS. Wszystkie prace należy wykonywać stosując się do podanych poniżej uwag. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. W żadnym miejscu instalacji przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. Wysokość montażu wyłączników, gniazd wtykowych, zestawów przyłączeniowych jak istniejące. Instalacja oświetlenia ogólnego. Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano oprawy typu LED z możliwością zastosowania świetlówek kompaktowych. Oprawy winny być wyposażone w źródła światła LED (2x23 W) energooszczędne produkcji takich firm jak PHILIPS, OSRAM lub porównywalnej jakości. Oprawy w pomieszczeniu kuchni winny być o stopniu ochronny IP 65, posiadać atest PZH, certyfikat HACCP, klipsy INOX, spełniać wymagania dla pomieszczeń do przechowywania i przygotowywania żywności. Oprawy montowane do sufitu na zwieszakach o długości jak istniejące – ok. 1 m. Obwody opraw należy wyprowadzić do rozdzielni TK-1. Sterowanie oświetleniem: realizowane będzie poprzez styczniki umieszczone w rozdzielni TK-1. Sterowanie stycznikami odbywać się będzie za pośrednictwem wyłączników umieszczonych w pomieszczeniach na ściankach kuchni. Instalacje maja być wykonane przewodami YDY żo 3x1,5 mm2, YDY żo 3x2,5 mm2 . Instalacja gniazd wtyczkowych 230V, zestawów przyłączeniowych 400 V W remontowanych pomieszczeniach przewiduje się montaż gniazd wtyczkowych 230V+Z, stopień ochrony co najmniej IP 44. Instalację należy wykonać przewodami kabelkowymi YDY żo 3x2,5 mm2. Gniazda wtyczkowe zasilane będą z rozdzielnicy TK-1. Każdy obwód ma być zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 16 A i wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA. W miejsce istniejących pojedynczych gniazd siłowych zasilających urządzenia kuchenne należy zainstalować zestawy przyłączeniowe zawierające co najmniej: wyłącznik zestawu, gniazdo 5P 32 A 400V, gniazdo 5P 16A 400V, gniazdo 3P 16A 230V z zabezpieczeniem nadprądowym 16 A. Każdy zestaw przyłączeniowy zasilany będzie przewodem kabelkowym YDY żo 5x4 mm2. Każdy obwód należy zabezpieczyć w rozdzielni TK-1 wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 3P B 35, oraz odpowiednim wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA. Zastosowany osprzęt przyłączeniowy winien mieć stopień ochrony co najmniej IP 44. Instalacja siłowa obejmuje również wymianę WLZ do istniejącej tablicy zasilającej kotły LOZAMET i istniejącej tablicy zasilającą ladę podawczą. Przedmiotowe WLZ należy wykonać przewodem YDY żo 5x4 mm2 i włączyć do rozdzielni TK-2. Instalacja detekcji gazu Istniejącą instalację detekcji gazu GAZEX obejmującą moduł alarmowy MD-2.Z, detektory gazu i zawór odcinający, należy przed przystąpieniem do remontu w całości zdemontować, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować, oprzewodować urządzenia i uruchomić. Rozdzielnice elektryczne Remont obejmuje demontaż istniejących rozdzielnic i tablic elektrycznych. Istniejące tablice natynkowe zasilające: urządzenia LOZAMET oraz ladę podawczą należy zdemontować w całości, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować. Istniejące rozdzielnice skrzynkowe żeliwne TK-1 – lokalizacja w pomieszczeniu gospodarczym przyległym bezpośrednio do kuchni oraz TK-2 – lokalizacja w pomieszczeniu kuchni - należy w całości zdemontować. W miejsce rozdzielnicy żeliwnej TK-1 należy zamontować nową rozdzielnicę wolnostojącą przyścienną. Do rozdzielnicy należy doprowadzić obwody oświetleniowe, obwody gniazd 230 V, obwody siłowe zestawów przyłączeniowych oraz istniejące obwody nie podlegające wymianie. Rozdzielnica zasilana będzie istniejącym WLZ z rozdzielni głównej RG. W rozdzielnicy TK-1 należy dokonać rozdziału przewodu PEN na przewód N i PE. Konstrukcja mechaniczna rozdzielnicy TK-1 Obudowa wolnostojąca, natynkowa szafkowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, stopień ochrony co najmniej IP55, sugerowane wymiary 1850x1100x350 (w x s x g ) Rozdzielnica TK-1 winna zawierać wyposażenie w aparaturę: Wyłącznik kompaktowy 125 A, z dźwignią wyposażoną na zewnątrz – 1 szt. Rozłącznik bezpiecznikowy 3P NH 0, - 3 szt. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B 35 – 20 szt. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16 – 30 szt. Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A, 30 mA – 20 szt. Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40 A, 30 mA, - 20 szt. Stycznik 1 P 16A -10 szt. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B 6A – 10 szt. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A – 20 szt. Sygnalizator świetlny obecności napięcia LED – 3 szt. Zakres robót z zakresu robót wodno – kanalizacyjnych : INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE  Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej;  Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej;  Demontaż zmywaka kuchennego;  Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm;  Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm. 2. ROBOTY MONTAŻOWE  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych;  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych;  Zakorkowanie podejścia korkami stalowymi ocynkowanymi o śr. 25-32 mm;  Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm;  Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm;  Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm;  Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno';  Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociągowego o śr. nominalnej 15 mm;  Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociągowego o śr. nominalnej 20 mm;  Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym;  Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm);  Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych. INSTALACJA KANALIZACYJNA  Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi;  Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi;  Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm. UWAGA:  Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do wykonania drzwi winien wykonać pomiar z natury i na tej podstawie wykonać elementy  Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.  Inwestor po zakończeniu prac będzie oczekiwał na roboty izolacyjne gwarancji systemowej producenta oraz karty odpadu zutylizowanego materiału  Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przyległe drogi i place z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodów i innych sprzętów. Złom pozyskany z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 80 oraz złoży na wskazanym miejscu. 3. Wykonanie robót. Wykonawca robót remontowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, przedmiarem robót i warunkami niniejszej specyfikacji. Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy powinna prowadzić osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót. Wszyscy pracujący na wysokości pracownicy powinni posiadać aktualne badania wysokościowe. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności:  roboty sanitarne. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. Materiały i urządzenia.  Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby użyte do robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać odpowiedni certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie,  Przedstawiciel Zamawiającego może kontrolować dostarczane na budowę materiały,  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń znajdujących się na budowie,  Gruz Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie, natomiast materiały uzyskane z demontażu Wykonawca przekaże i dostarczy na wskazane miejsce do magazynu SOI w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 80,  Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. UWAGA I:  Całą dokumentację należy rozpatrywać łącznie (branża budowlana, sanitarna i elektryczna – rysunki i opis).  Wszelkie informacje zawierają przedmiary zamieszczone na stronie internetowej, na podstawie których można dokonać wyceny robót budowlanych poszczególnych branż. Rysunki zastrzeżone dostępne dla uprawnionych osób po podpisaniu umowy.  Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do prac budowlanych winien wykonać pomiar z natury i na tej podstawie wykonać elementy.  Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.  Inwestor po zakończeniu prac będzie oczekiwał na roboty izolacyjne gwarancji systemowej producenta oraz karty odpadu zutylizowanej papy.  Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy. UWAGA II:  Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przyległe drogi i place z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodów i innych sprzętów.  Złom pozyskany z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego oraz złoży na wskazanym miejscu. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 3 pkt. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną