„Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych i specjalistycznych GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie z podziałem na części: Część nr 1 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie. Część nr 2 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Legionów
 • Telefon/fax: tel. 178 534 071 , fax. 017 8623915, 8537395
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 071, fax. 017 8623915, 8537395
  REGON: 17511575001220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych i specjalistycznych GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie z podziałem na części: Część nr 1 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie. Część nr 2 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych i specjalistycznych GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie z podziałem na części: Część nr 1 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie. Część nr 2 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Rejon w Krośnie”. Usługi będą polegały na wykonywaniu przeglądów okresowych, napraw i remontach pojazdów samochodowych oraz pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Krośnie. Zakres usług określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50100000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną