„WYKONANIE ZASTĘPCZE – WYMIANA ELEMENTÓW EKRANÓW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA – RZESZÓW NA ODCINKACH: S19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Legionów
 • Telefon/fax: tel. 178 534 071 , fax. 017 8623915, 8537395
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 071, fax. 017 8623915, 8537395
  REGON: 17511575001220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „WYKONANIE ZASTĘPCZE – WYMIANA ELEMENTÓW EKRANÓW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA – RZESZÓW NA ODCINKACH: S19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zastępcze - wymiana ekranów akustycznych dla Kontraktu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna-Rzeszów” na odcinkach S19 od km 461 + 319,40 do km 467+030 i drogi krajowej nr 97 od km 0 +884 do km 2+286”. Przedmiotem zamówienia jest demontaż i wymiana paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi ekspresowej S-19 oraz drogi krajowej Nr 97.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233292-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną