Wykonanie zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem na nieruchomości usytuowanej przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie w formule „zaprojektuj – wybuduj"

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Al. Wyzwolenia
 • Telefon/fax: tel. 17 86 03 203 , fax. 17 86 03 205
 • Data zamieszczenia: 2018-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
  Al. Wyzwolenia 6
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 86 03 203, fax. 17 86 03 205
  REGON: 180411226
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem na nieruchomości usytuowanej przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie w formule „zaprojektuj – wybuduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj – wybuduj zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem na nieruchomości usytuowanej przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie. Projektowany obiekt będzie się składał z części (1) - hala napraw i diagnostyki oraz myjnia automatyczna, oraz części (2) - zaplecze magazynowo – socjalno - biurowe. Obie części jednokondygnacyjne. Wraz z budową nowego zaplecza przebudowie ulegnie część komunikacji wewnętrznej – dojazd i plac manewrowy - bezpośrednio związane z inwestycją. 2.Zakres prac obejmuje: a.Na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w tym Uszczegółowienia zapisów Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczących sieci strukturalnej oraz wyposażenia pomieszczenia serwerowni – zwanych dalej łącznie Programem Funkcjonalno – Użytkowym lub zamiennie PFU) - wykonanie Koncepcji programowo - przestrzennej obiektu oraz jego otoczenia, obejmującej wizualizację obiektu wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji i elewacji z wyszczególnieniem rozkładu pomieszczeń, określeniem ich funkcji i powierzchni, zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury transportowej, b.Wykonanie Dokumentacji projektowej - na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji programowo - przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego, obejmującej kompletny projekt budowlany obejmujący projekty budowlane wszystkich branż, projekty wykonawcze wszystkich branż oraz szczegółowe kosztorysy ofertowe i przedmiary obejmujące wszystkie roboty w kolejności technologicznej ich wykonywania. Dokumentacja projektowa winna być zgodna również ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy. c.Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami: ds. zabezpieczenia, p.poż., sanitarno - higienicznym, bhp, ochroną środowiska, konserwatorem zabytków i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, d.Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, e.Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm. ). f.Wykonanie robót rozbiórkowych, polegających na przygotowaniu nieruchomości do budowy w tym uzyskanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozbiórki oraz wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych niezbędnych do kompleksowego wykonania inwestycji pn. Budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna wraz z wyposażeniem - w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 6, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym m.in. z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia dotyczącym wyposażenia), z Dokumentacją Projektową (w tym Szczegółową Specyfikacją Techniczną), Ofertą Wykonawcy oraz niniejszą Umową. g.Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, h. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3.Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Programem Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi załącznik B1 do Części B SIWZ. 4. Zakres przedmiotowy wyposażenia zaplecza technicznego stanowi załącznik B2 do Części B SIWZ 5. Ogólne warunki umowy określone zostały w Części C SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia tj. 5 lat (nie dotyczy wyposażenia zaplecza technicznego). Istnieje możliwość zaoferowania dodatkowej gwarancji wraz z rozszerzoną rękojmią określoną w § 16 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 36 pkt w kryterium – Dodatkowa gwarancja. 7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w § 28 części A SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną