Wykonanie zadaszenia z przedsionkiem przy wejściu do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 17 867 12 28 , fax. 17 867 17 53
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 867 12 28, fax. 17 867 17 53
  REGON: 00051434800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadaszenia z przedsionkiem przy wejściu do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaszenia z przedsionkiem przy wejściu do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Przy istniejącym budynku zaprojektowano rozbudowę o wymiarach w rzucie 16,05x3,05m o konstrukcji szkieletowej stalowej. Dach jednospadowy nachyleniu ~3˚ przykryty blachą. Ściany osłonowe przeszklone. Podstawowe dane geometryczne: - Powierzchnia zabudowy dla rozbudowy: 48,9 m2; - Powierzchnia użytkowa rozbudowy: 43,3 m2; - Kubatura rozbudowy: ok. 165,0 m3; - Wysokość rozbudowy: 3,5 m, - Poziom porównawczy budynku przyjęto na poziomie posadzki części istniejącej. 2. Zakres robót został określony szczegółowo w części B SIWZ. 3. Warunki prowadzenia prac zostały opisane w części C SIWZ. 4. Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SIWZ – część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej – część B SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 3 lata. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 16 pkt w kryterium – dodatkowa gwarancja. 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w § 26 części A SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną