Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Gołoborze”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Gołoborze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  V. ZAKRES PRAC 1. Ograniczenie sukcesji drzew oraz krzewów poprzez ich usunięcie (wycięcie) oraz wyniesienie poza teren gołoborza z południowo-wschodniej skarpy (pkt 1 na mapie) oraz z centralnej części rezerwatu (pkt 2 na mapie) – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ. Całkowita powierzchnia prac wynosi około 3 ha. Nachylenie terenu około 30%. Na obszarze występuje nalot i podrosty drzew (pierśnica poniżej 7 cm) oraz zakrzewienia – ostatnie zabiegi ochrony czynnej realizowane były w 2015 roku. 2. Odsłonięcie rowu melioracyjnego o długości około 300 m, biegnącego wzdłuż drogi oznaczonej na mapie (załącznik nr 10 do SIWZ) poprzez wycięcie drzew i krzewów ograniczających przepływ. 3. Powstała podczas prac biomasa, zostanie wyniesiona poza miejsce wycinki i zdeponowana w jego pobliżu, w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Nadleśnictwa Baligród lub Zamawiającego. 4. Materiał otrzymany z wycinki można pozostawić do samoistnego rozkładu lub wywieźć poza teren rezerwatu i zutylizować na koszt Wykonawcy. Zabrania się palenia biomasy w miejscu wykonywania prac oraz wprowadzania jej do obrotu gospodarczego. 5. Usunięcie około 75-100 drzew o średnicy powyżej 7 cm wzdłuż ścieżki przyrodniczej w centralnej części rezerwatu (pkt 3 na mapie), prowadzącej do centralnej części gołoborza. Drzewa należy ściąć, okrzesać i pozostawić przy szlaku. Gałęzie złożyć w jednym miejscu poza szlakiem. 6. Wszystkie cięcia mają zostać wykonane jak najbliżej gruntu (do 10 cm nad nim). Na obszarze gołoborza w przypadku młodych okazów (nalotu) – w miarę możliwości – wyrwanie wraz z systemem korzeniowym. 7. Wszystkie prace należy wykonać ręcznie, przy użyciu sekatorów, ręcznych pił spalinowych itp. Zabrania się wjazdu na obszar objęty pracami sprzętem mechanicznym. Możliwy jest dojazd drogą znajdującą się przy wschodniej granicy rezerwatu przyrody „Gołoborze”. Warunki i zgodę na przejazd należy ustalić z zarządcą terenu tj. Nadleśnictwem Baligród. 8. Po podpisaniu umowy zostanie ustalony termin lustracji terenowej, mającej na celu wskazanie drzew do wycinki, powierzchni oraz miejsc składowania biomasy w terenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną