Wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zakres zamówienia obejmuje: 1. uzyskanie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych na podstawie programu badań archeologicznych, 2. wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowaniem wyników badań oraz wykonaniem niezbędnych analiz antropologicznych i datowań bezwzględnych zgodnie z programem badań archeologicznych. 3. wykonanie robót budowlanych, w tym: 1) rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz zabezpieczeniem na czas robót, 2) zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem, 3) ulepszone podłoże z mieszanki związanej hydraulicznie c3/4 - 20 cm grubości po zagęszczeniu, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 5) ułożenie kostki z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cementową w kolorze kostki”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) program badań archeologicznych, 3) formularz cenowy, 4) wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiące załączniki do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351914-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną