Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku "ARCUS" Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku "ARCUS" Politechniki Rzeszowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie adaptacji pomieszczeń siłowni w parterze budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 2 w Rzeszowie na laboratoria chemiczne, z uzyskaniem prawomocnej decyzji na zmianie sposobu użytkowania tych pomieszczeń oraz pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 1. Założenia do projektowania: - Program Funkcjonalno-Użytkowy dostarczony przez Zamawiającego - Przekazanie Zamawiającemu informacji odnośnie możliwości realizowania jego wytycznych w kontekście ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów budowlanych, wymagań norm i sztuki budowlanej - Uzgodnienie z Użytkownikiem standardów rozwiązań technicznych i materiałowych - Opracowanie projektu w zakresie branży budowlanej wraz z aranżacją wnętrza. - Opracowanie projektu w zakresie branży elektrycznej w tym instalacji ogólnej, oświetleniowej, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń wentylacyjnych, instalacji audio, inst. słaboprądowych, instalacji systemu sygnalizacji pożarowej , sygnalizacji i włamania; - Opracowanie projektu w zakresie branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia, odpowiadająca wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126) i opracowaną z uwzględnieniem specyfikacji projektowanych robót budowlanych - Wykonanie opisu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - Projekt powinien zilustrować planowaną inwestycję w taki sposób, aby na tej podstawie mogła być opracowana kompletna oferta na wykonanie robót budowlanych wraz z ich całkowitym kosztem i harmonogramem realizacji. Szczegółowy zakres opracowania (dokumentacji) oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowią załącznik nr 7 do SIWZ 2. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 2.1. Podstawa opracowania oferty: Opis przedmiotu zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz "Szczegółowy zakres opracowania" zamieszczone w SIWZ. Zamawiający umożliwi zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej. 2.2. Sposób obliczenia ceny. Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta powinna uwzględniać przyjęte założenia projektowe oraz wymagania Zamawiającego mające wpływ na jej cenę. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy wg załączonego wzoru (załącznik do SIWZ). Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy - wg pozycji formularza cenowego i musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do sporządzenia projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną