Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków ( 6 zadań) IV kwartał 2019r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków ( 6 zadań) IV kwartał 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. zakres usług określony w Kosztorysach ofertowych (Rozdział III SIWZ) oraz w Wykazach drzew do wycinki (Rozdział IV SIWZ). 2. Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia drewna pochodzącego z wycinki za kwotę nie mniejszą niż: Nr zadania Rejony Dróg Wojewódzkich Ilość drzew w szt. Wartość drzew PLN (Brutto) 1 Jasło 21 2 440,73 2 Lubaczów 123 10 199,25 3 Łańcut 94 10 346,00 4 Rymanów 98 4 661,80 5 Stalowa Wola 14 366,28 6 Ustrzyki Dolne 235 25 969,82 Razem: 585 53 983,88 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę min. 1 osoby wykonującej czynności pilarza na każde zadanie. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności: a) Kosztorysami ofertowymi (Rozdział III SIWZ) b) Wykazami drzew do wycinki (Rozdział IV SIWZ) c) Dokumentacją Techniczną (Rozdział V SIWZ) d) Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną