wykonanie robót budowlanych zadania pn.” Przebudowa i remont Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby zorganizowania punktów pobrań materiału biologicznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych zadania pn.” Przebudowa i remont Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby zorganizowania punktów pobrań materiału biologicznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.” Przebudowa i remont Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby zorganizowania punktów pobrań materiału biologicznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” Inwestycja realizowana w ramach przyznanej dotacji ze środków budżetu województwa podkarpackiego. 2. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia precyzuje: dokumentacja projektowa zadania, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy. 3. Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujące przebudowę i remont części pomieszczeń aktualnie funkcjonującego budynku B w części Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzącego w skład kompleksu budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Zakres robót budowlanych obejmuje część pomieszczeń wysokiego parteru budynku B Powierzchnia objęta remontem – 336,14 m2 Powierzchnia objęta przebudową – 365,06 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną