Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Solarza w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Solarza w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Solarza w Rzeszowie poprzez ułożenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych w ilości ok. 950 m2 oraz przełożenie nawierzchni chodnika w ilości 163 m2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - roboty rozbiórkowe nawierzchni i elementów ulic w tym chodników - roboty brukarskie - wymiana włazów i wpustów studziennych - wykonanie podbudowy z betonu - ułożenie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa : 1) Przedmiar robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach) 2) wzór umowy wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną