Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji parkingów na terenie Rzeszowa.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji parkingów na terenie Rzeszowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji parkingów na terenie Rzeszowa Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: • wykonanie nakładek z mieszanek mineralno - asfaltowych wraz z wymianą i regulacją włazów studni oraz wykonaniem oznakowania poziomego, • wykonanie robót rozbiórkowych krawężników, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, • ustawienie krawężników, przełożenie progów zwalniających wykonanych z kostki brukowej, • uzupełnianie ubytków w nawierzchniach z mieszanek mineralno –asfaltowych, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach) 2) wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną