Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. Drogi rowerowej długości 514,60 m, szerokości 2,5 m. 2. Przebudowy chodnika z kostki betonowej dł.68 m. 3. Miejsc z kostki betonowej do montażu stojaków rowerowych, ławek i koszy na śmieci wraz z ich montażem. 4. Placu postojowego dla rowerów z miejscem na montaż stojaków rowerowych, ławek i koszy na śmieci wraz z ich montażem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa : 1. Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy, wyjaśnienia do projektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ (dostępne w oddzielnych plikach), 2. Przedmiar robót, 3. Wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną