Wykonanie przeglądów kontrolnych i konserwacyjnych urządzeń podozorowych (zamówienie z podziałem na 3 części)

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądów kontrolnych i konserwacyjnych urządzeń podozorowych (zamówienie z podziałem na 3 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów kontrolnych i konserwacyjnych urządzeń podozorowych w następującym zakresie: Część nr 1 – Grupa zabezpieczenia Rzeszów oraz Grupa Transportowa Rzeszów 34 WOG, Jednostkach Wojskowych dyslokowanych w m. Rzeszów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 został określony w załączniku nr 4A. Część nr 2 – Grupa zabezpieczenia Jarosław 34 WOG oraz Grupie Zabezpieczenia Przemyśl 34 WOG, Jednostkach Wojskowych dyslokowanych w m. Żurawica, Przemyśl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 został określony w załączniku nr 4B. Część nr 3 – Grupa Zabezpieczenia Nisko 34 WOG, Jednostkach Wojskowych dyslokowanych w m. Nisko Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 został określony w załączniku nr 4C. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4A, 4B, 4C - Szczegółowy opis przedmiotu 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konserwacji sprzętu także w przypadku przesunięcia sprzętu wymienionego w załącznikach nr 1A, 1B, 1C do SIWZ pomiędzy kompleksami zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi konserwacji sprzętu także w przypadku zwiększenia ilości lub zmniejszenia ilości sprzętu wymienionego w załącznikach nr 1A, 1B, 1C do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność konserwatora, wykonującego czynności, o których mowa w załączniku nr 4A, 4B, 4C (OPZ) do SIWZ, przy odbiorach WDT. 6. W razie zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców lub zlecenia zadań innym podmiotom Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Podwykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące zamawiającego, w których posiadanie wejdzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Umowa zawarta zostanie na czas określony od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 styczeń 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług konserwacyjnych w terminie obowiązywania umowy, w okresach określonych w załączniku nr 1A, 1B, 1C do SIWZ. 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji w zakresie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym wręczonym w dniu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, na wykonane usługi. 10. Termin gwarancji biegnie od daty wykonania usługi przez Wykonawcę potwierdzonego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron Protokołem odbioru usługi stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 11. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych Wykonawca zobowiązany jest do: 1) rozpatrzenia protokołu reklamacyjnego w ciągu 3 dni, licząc od daty jego otrzymania (w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji dopuszcza się przesłanie protokołu reklamacyjnego faksem lub e-mailem), 2) poprawienia wykonanej usługi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego, 3) przedłużenia terminu gwarancji o czas, w którym poprawiano wadliwie wykonaną konserwację sprzętu. 12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, określone w przepisach Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek wadliwie wykonanej konserwacji sprzętu. 14. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną