Wykonanie prac geodezyjnych – cz.8

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjnych – cz.8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 2 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej: w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego (dla 2 działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 1 działki ewidencyjnej), w celu założenia księgi wieczystej/ ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa lub wykreślenia z księgi wieczystej (dla 24 działek ewidencyjnych/ parcel gruntowych) oraz do celów prawnych (dla 3 działek ewidencyjnych/ parcel gruntowych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy stanowiące załączniki do specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną