„Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 178 535 278 , fax. 178 536 084
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3 Maja 19
  35-030 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 535 278, fax. 178 536 084
  REGON: 27685400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19” zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje: • Montaż okablowania systemu sygnalizacji pożarowej wraz z pracami towarzyszącymi; • Instalację urządzeń; • Montaż systemu radiowego SWING; • Instalację systemu zamknięć drzwiowych; • Demontaż i utylizację czujek; • Serwis w okresie gwarancyjnym. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. projekcie wykonawczym (załącznik nr 1 do SIWZ), przedmiarze robót (załącznik nr 2 do SIWZ) a także w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2A do SIWZ). Zamówienie obejmować będzie zarówno dostawy, usługi jak i roboty budowlane. Zamawiający na podstawie art. 5f uPzp, jako główny przedmiot zamówienia uznał dostawę (zakup). W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane, podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów zawartych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót a także w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną