Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Realizacja w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V

Teatr im. Wandy Siemaszkowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr im. Wandy Siemaszkowej
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła
 • Telefon/fax: tel. 178 532 001 , fax. 178 532 748
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej
  ul. Sokoła 7
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 001, fax. 178 532 748
  REGON: 27977500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Realizacja w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej (zwanej dalej „Dokumentacją”), dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (dalej „budynek Teatru”) zlokalizowanego przy ul. Sokoła 7-9 w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem poprawy jego funkcjonalności wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i uzgodnień oraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego. 2. Dokumentacja będzie służyć Zamawiającemu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, mającego na celu dostosowanie budynku Teatru do aktualnych przepisów w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z poprawą jego funkcjonalności, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych odbiegających od wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065), na podstawie § 2 ust. 3a tego rozporządzenia oraz zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r nr 109 poz. 719 z późn. zm.), w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach wyżej określonego zadania inwestycyjnego a także wykonanie tych robót. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na następujące etapy: 1) Wykonanie koncepcji, 2) Wykonanie projektu budowlanego, 3) Uzyskanie wymaganych pozwoleń administracyjnych, 4) Wykonanie projektu wykonawczego, 5) Świadczenie usługi nadzoru autorskiego. 4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) a także zakres i sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej OPZ) oraz we wzorze umowy stanowiącym w załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną