Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej określającej rodzaj, zakres i istotność możliwych, negatywnych oddziaływań na cele ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 inwestycji zrealizowanej na działce nr ew. 121/2 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej określającej rodzaj, zakres i istotność możliwych, negatywnych oddziaływań na cele ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 inwestycji zrealizowanej na działce nr ew. 121/2 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla potrzeb przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie nakazującej podjęcie niezbędnych działań naprawczych obejmujących budowę parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m2 w konstrukcji drewnianej na działce nr ew. 121/2 w miejscowości Smerek, gmina Cisna, w zakresie uzyskania informacji, czy działania podjęte na ww. nieruchomości, mogły negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90710000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną