Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 i odcinkowa rozbudowa drogi, wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988”

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 i odcinkowa rozbudowa drogi, wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Rozdziale III SIWZ stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonanie opracowania gwarancji i rękojmi na okres 1 roku. Realizacja przedmiotu zamówienia musi 6.02.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e01b8f15-5861-48c9-bfb1-f3af2a293485 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e01b8f15-5861-48c9-bfb1-f3af2a293485 5/15 być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności: a) Szczegółowym Opisem Przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ) b) Istotnymi Postanowieniami Umowy (Rozdział IV SIWZ) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ – Akt Umowy §10 ust 1 tj. w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90714500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną