Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek wymienionych w załączniku nr 1/B do SIWZ oraz w załączniku 1/A, który jednocześnie zawiera dane dotyczące operatorów a także zakres numeracji linii zewnętrznych i numerów bezpośrednich. 2. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 i 1/A (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Szczegółowe dane dotyczące operatorów, zakresu numeracji linii zewnętrznych i numerów bezpośrednich) oraz w Załączniku nr 5 (wzór umowy). 3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 3.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamówienia Zamawiający rozumie czas od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do końca dnia jej obowiązywania. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby fizycznie wykonujące bezpośrednio czynności objęte zakresem zamówienia, a wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy na rzecz Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną