Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2018-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu gruntu w celu umożliwienia wjazdu samochodów osobowych i ciężarowych o ciężarze całkowitym min. 20 ton na plac parkingowy amfiteatru Politechniki Rzeszowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej planowanego utwardzenia terenu w celu umożliwienia wjazdu na plac parkingowy Amfiteatru z drogi wewnętrznej Politechniki Rzeszowskiej zlokalizowanej między budynkami DS. Alchemik i kompleksem budynków „L”. Na terenie projektowanego utwardzenia terenu znajdują się sieci infrastruktury podziemnej, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Lokalizację terenu wskazano na załączonej do przetargu mapie sytuacyjnej, i obejmuje działki własne Politechniki Rzeszowskiej o numerach 1775/71 i 1775/91, w rejonie ul. Poznańskiej w Rzeszowie. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w opracowanej dokumentacji projektowej. 3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze zgłoszeniem zmian do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto, na etapie prac projektowych wymaga się: - uzgodnienia rozwiązania projektowego z Zamawiającym przed przystąpieniem do uzgodnienia z MPEC Rzeszów, - uzgodnienia z Zamawiającym projektu wykonawczego przez rozpoczęciem robót budowlanych - uzyskacie decyzji administracyjnej w imieniu Zamawiającego zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną