Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944” w podziale na 2 części: Część 1: Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944 – ETAP I Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp; wygrabieniu wykoszonych porostów; koszeniu trawy kosą na terenie płaskim; ręcznym ścinaniu i karczowaniu; oczyszczeniu terenu z pozostałości; Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach koparkami; rozplantowaniu spycharkami ziemi wydobytej z wykopów; plantowanie skarp i dna; wykonaniu kiszki faszynowej; wykonaniu opasek z kiszek faszynowych; wykonaniu narzutu kamiennego; darniowaniu skarp; usuwaniu nieczystości wraz z wywiezieniem; ręcznym usuwaniu namułu; czyszczeniu przez szczotkowanie; malowaniu pędzlem klap zwrotnych. Część 2: Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944 – ETAP II Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp; wygrabieniu wykoszonych porostów; koszeniu trawy kosą na terenie płaskim; ręcznym ścinaniu i karczowaniu; oczyszczeniu terenu z pozostałości; Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach ziemnych poprzecznych; wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; plantowanie skarp i dna; wykonaniu wyściółek z faszyny; wykonaniu kiszki faszynowej; wykonaniu opasek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; darniowaniu skarp; remoncie bruku z płyt; transporcie lądowym materiałów; doprowadzenie do stanu pierwotnego działek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną