Utrzymanie jazu na rzece Łęg w km 21+660 w m. Krawce gm. Grębów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie jazu na rzece Łęg w km 21+660 w m. Krawce gm. Grębów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie jazu na rzece Łęg w km 21+660 w m. Krawce gm. Grębów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in: 1) robót j.n.: - Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym urządzeń wyciągowych i piętrzących + oczyszczenie z gałęzi i trawy zasuw jazu na rz. Łęg w km 21+660 - Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym urządzenia wyciągowego i piętrzącego + oczyszczenie z gałęzi i trawy jazu na Doprowadzalniku Łęg-Klewiec w km 0+366 - Prowadzenie dziennika obiektu, dokonanie odczytów wodowskazowych - Smarowanie urządzeń wyciągowych i przekładni jazu na rz. Łęg w km 21+660 - Smarowanie urządzenia wyciągowego i przekładni jazu na Doprowadzalniku Łęg Klewiec w km 0+366 - Wykonanie nowej obsady korby przy urządzeniach wyciągowych - Wykonanie nowej korby służącej do podnoszenia zasuw 2) usług j.n.: - Koszenie skarp 50 m poniżej i powyżej jazu z wygrabieniem i wywozem skoszonej roślinności na odległość do 2-ch km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną