Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna
 • Telefon/fax: tel. 17 866 96 00 , fax. 17 866 96 01
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
  ul. Warzywna 3
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 866 96 00, fax. 17 866 96 01
  REGON: 69056113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wzsrzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie w budynkach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3, Warzywnej 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120, zwane dalej „usługami”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem czystości w budynkach przy użyciu środków czystości, dezynfekujących, zapachowych oraz środków higienicznych Wykonawcy. Używane środki powinny być wyłącznie wysokiej jakości, właściwe dla danego rodzaju nawierzchni oraz muszą posiadać atest PZH lub karty charakterystyki substancji. W trakcie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie musiał przedstawić ww. dokumenty. 3. Poprzez środki czystości rozumie się w niniejszym postępowaniu: mydło w płynie, papier toaletowy, worki na śmieci, ręczniki papierowe. 4. Wykonawca zobowiązany jest: 1) do używania własnych urządzeń mechanicznych służących do utrzymania porządku wewnątrz (służących do właściwego realizowania usługi) budynku, wykonywania usługi przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem, 2) do informowania Zamawiającego o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w budynku, 3) na własny koszt wyposażyć pracowników w jednolity ubiór roboczy, 4) w czasie wykonywania usług do zapewnienia na terenie objętym umową należnego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób wykonujących usługi, 5) osoby sprzątające gabinety zabiegowe muszą być przeszkolone w zakresie występujących zagrożeń i być ich świadome. 5. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonywanie usług sprzątania w budynkach Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (kompleksowe sprzątanie i mycie mechaniczne gabinetów zabiegowych i lekarskich, pracowni diagnostycznych, pomieszczeń rejestracji, zanieczyszczenia powierzchni, w tym również bieżące czyszczenie i konserwacja mebli biurowych, biurek, stołów, krzeseł, foteli, szaf w pomieszczeniach, mycie drzwi i okien - obustronne mycie okien wraz z ramami i futrynami, szklanych ścianek działowych i drzwi oraz innych przeszkleń, mycie kratek systemu wentylacyjnego i kratek ściekowych, drzwi, żaluzji i rolet wewnętrznych, mycie opraw oświetleniowych, grzejników, telefonów, sprzątanie i mycie korytarzy, schodów, klatek schodowych zewnętrznych i wewnętrznych, wind, toalet - mycie, czyszczenie i dezynfekcję toalet (glazura, urządzenia sanitarne, baterie, lustra, itp.), świetlic, szatni, pomieszczenia rozlewni płynów, pomieszczenia odpadów medycznych, czyszczenie oznakowań, tablic ogłoszeń, napisów, itp., oraz odkurzanie i mycie sprzętu p.poż, sprzątanie po wykonywanych remontach, zalaniach, awariach w budynkach, nabłyszczanie i konserwacja powierzchni, dostarczenie zamawiającemu mat wejściowych i stałe utrzymanie wszystkich mat w czystości bez względu na porę roku, składanie i wynoszenie kartonów do miejsc do tego celu wyznaczonych, opróżnianie koszy na śmieci wraz z wynoszeniem, wymiana worków na śmieci, mycie koszy, odśnieżanie i odladzanie klatek schodowych wejściowych zewnętrznych oraz terenu przyległego do budynków, śmietników jak również odśnieżenie i odladzanie parkingów i terenów wokół budynków przychodni po każdorazowych opadach śniegu i każdorazowym oblodzeniu w okresie zimowym, usuwanie z dachu zalegającego śniegu, lodu i sopli etc.) Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 6. Osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia nie mogą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności umysłowej. 7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w ust. 6 na podstawie umowy o pracę oraz dostarczy imienny wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, który stanowić będzie załącznik do umowy. Zmiany osób, o których mowa powyżej nie będą wymagały zawarcia aneksu do umowy. 8. Oferty składane w przetargu nieograniczonym obejmują całość zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 2) Formularz „Powierzchnie sprzątania” 3) Wzór umowy - stanowiące załączniki do SIWZ i dostępne w oddzielnych plikach. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 13. Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp: Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, o których mowa w art. 29 ust 4 Pzp tj. w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy osób w „szczególnej sytuacji na rynku pracy” przez co Zamawiający rozumie osoby opisane w Rozdz. XIV lit. b. SIWZ (za co uzyska punkty za spełnienie kryteriów niezwiązanych z ceną podczas oceny ofert) obowiązany jest przez cały okres realizacji umowy zatrudniać co najmniej zadeklarowaną ilość osób w „szczególnej sytuacji na rynku pracy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną