Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III” w podziale na 12 części: Część 1: „Rozbiórka zatorów przytamowań, na ciekach naturalnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Łańcut” w ramach zadania „Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach ziemnych koparkami przedsiębiernymi z transportem; usunięciu ręcznym zatorów; wywożeniu dłużyc, karpiny i gałęzi; plantowaniu skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów; Część 2: „ Zabudowa wyrw na prawym i lewym brzegu, oraz dna cieku Sawa w km 16+245-17+500 w m. Albigowa, gm. Łańcut”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: karczowaniu pni; robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; robotach ziemnych koparką; wykonaniu opasek z faszyny; plantowaniu skarp; wykonaniu narzutu kamiennego; wykonaniu palisady; wywożeniu dłużyc; Część 3: „Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Lubenka przy dz. 2749/2 w miejscowości Lubenia gm. Lubenia”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wbijaniu kołków i słupków; Część 4: „Remont opasek brzegowych na potoku Chmielnik w km 14+430- 14+700 w miejscowości Zabratówka, gm. Chmielnik”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; wbijaniu kołków i słupków; Część 5: „Lokalne udrażnianie i usuwanie powalonych drzew z koryt potoków: Chmielnik, Tatyna, Ryjak, Strug, Gwoźnica, Młynówka, Przyrwa na terenie gm. Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, Błażowa, Rzeszów, Niebylec, Czudec”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: usunięciu z koryta odpadów wraz z odwozem do miejsca składowania wraz z utylizacją; usuwanie wywrotów z koryta cieków wraz z pocięciem; rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę; Część 6: „Usuwanie szkód powodziowych- zasyp wyrw na długości 30mb na potoku bez nazwy, dopływ potoku Chmielnik w m. Zabratówka gm. Chmielnik”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; wbijaniu kołków i słupków; Część 7: „Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na potoku Tabor w km 27+130-27+190”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; wbudowaniu urobku dowiezionego; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; rozbiórce zniszczonych umocnień; Część 8: „Zasyp wyrwy lokalnie na potoku Chmielnik w km 11+407 - 11+475 w miejscowości Błędowa Tyczyńska, gmina Chmielnik”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach ziemnych wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu wyściółek z faszyny; wykonaniu budowli siatkowo- kamiennych; mechanicznym karczowaniu pni; wbijaniu kołków; Część 9: „Udrożnienie koryta, remont umocnień, zasyp wyrw na pot. Rosielna w km 5+480-11+232 w miejscowości Wola Jasienicka”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: rozbiórce umocnień z koszy siatkowo-kamiennych; wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; zasypie wyrwy ziemią; Część 10: „Zasyp wyrw brzegowych i udrożnienie potoku Tabor w km 24+030-24+130”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; robotach ziemnych poprzecznych; wykonanie wyściółek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wykonaniu brzegoskłonu płaskiego; plantowaniu skarp i korony; przywróceniu terenu po zakończeniu prac; Część 11: „Zasyp wyrw brzegowych i remont umocnień na Tabor w km 23+440-23+480”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wbudowanie odcinkowe ziemi w wyrwy; wykopach rowów i kanałów melioracyjnych; przywrócenie terenu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego; Część 12: „Zasyp wyrw brzegowych na potoku Gwoźnica w km 0+080-0+230 w miejscowości Wyżne gm. Czudec”. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami; robotach ziemnych wykonywanych koparkami; ręcznym formowaniu nasypów z ziemi; ręcznym plantowaniu powierzchni; wykonaniu wyściółek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego; wykonaniu opaski z kiszki podwójnej; wbijaniu kołków i słupków;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną