Usługa wykonania badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dopuszczających do wykonywania pracy przez osoby zatrudniane przez Zamawiającego, a także pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dopuszczających do wykonywania pracy przez osoby zatrudniane przez Zamawiającego, a także pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dopuszczających do wykonywania pracy przez osoby zatrudniane przez Zamawiającego, a także pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy. W zawodach wymagających także specjalistycznych badań osób kierowanych, zamawiający uznaje za konieczne przeprowadzenie tych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie badania Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną