Usługa utrzymania czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry
 • Telefon/fax: tel. 178 509 047 , fax. 178 538 394
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 509 047, fax. 178 538 394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie kompleksowych usług utrzymania czystości, sprzątania obejmujących: sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien uwzględniając reżim sanitarny dla placówek służby zdrowia, utrzymacie czystości wokół obiektów oraz w sezonie zimowym odśnieżanie posesji, chodników i dróg dojazdowych, a w sezonie letnim koszenie trawy, itp. 2) Wykaz placówek służby zdrowia podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa utrzymania czystości: a) Przychodnia Specjalistyczna - Rzeszów ul. Fredry 9 powierzchnia całkowita 4521 m2 - strefa I - 1 803 m² - strefa II - 1 676,80 m² - strefa III - 1 041,20 m2 - trawnik - 60,00 m2 - droga dojazdowa, parking i chodnik - 1 650,15 m² b) Przychodnia Rejonowa w Tyczynie, ul. Rynek 10 powierzchnia całkowita 360 m2 - strefa I - 80 m² - strefa II - 208 m² - strefa III - 72 m2 - trawnik - 50 m² - droga dojazdowa, parking i chodnik - 250 m² 3) Informacje dodatkowe: a) kosiarki do traw zapewnia Wykonawca; b) do zadań Wykonawcy należy dostarczenie mieszanki solno-piaskowej w ramach usługi odśnieżania w sezonie zimowym oraz wywóz nagromadzonego śniegu; c) podłoże w pomieszczeniach typu PCV o pow. 669,24 m2; d) w zakres sprzątania i mycia nie wchodzi posiadany przez ZOZ tabor samochodowy; e) wysokość fasady przeznaczonej do mycia wynosi 12 m i szerokości 4 m – dot. Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie; f) w zakres dezynfekcji i mycia nie wchodzi sprzęt medyczny, elektryczny, np. komputery; g) do zadań Wykonawcy należy sprzątanie, mycie oraz dezynfekcja tzw. kącików dla dzieci rozmieszczonych na korytarzach w siedzibie Zamawiającego. 4) Oświadczenie na temat ilości osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz czasu ich pracy zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ. Jest to jedno z kryteriów oceny ofert o wartości 40%. 5) Sprzątanie w poszczególnych jednostkach według załączonego harmonogramu - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zapewnia na własny koszt maty pyłochłonne, wodochłonne i antypoślizgowe w budynku w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 w następującej ilości i wymiarach: a) Budynek A: - wejście od lewej strony wym. 150x250 – 1 szt. - wejście do windy wym. 110x200 – 1 szt. - wejście główne wym. 110x200 – 2 szt. - wejście na dyżury nocne wym. 85x150 – 1 szt. - rejestracja główna wym. 85x150 – 3 szt. b) Budynek D: - wejście główne wym. 85x150 – 3 szt. c) wszystkie maty winy być w kolorze ciemnoszarym d) Wykonawca zapewnia pranie mat: - sezon jesiennozimowy – 2 x w tygodniu - sezon wiosennoletni – 1 x w tygodniu 7) Zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenie dla Wykonawcy, jak również w gestii Zamawiającego należy zapewnienie papieru toaletowego, mydła w płynie oraz ręczników papierowych. 8) Zamawiający załącza do SIWZ następujące procedury, które należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji zamówienia: a) procedura Zamawiającego z dnia 17 marca 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4 pn. „Procedura utrzymania czystości pomieszczeń i gabinetów ZOZ Nr 2 w Rzeszowie”, która stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; b) procedura Zamawiającego z dnia 11 lipca 2017 r. o symbolu KZ 4.1.2 pn. „Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczenia składowania odpadów medycznych”, która stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; c) procedura Zamawiającego z dnia 20 lutego 2017 r. o symbolu KZ 3 pn. „Procedura mycia i dezynfekcji rąk”, która stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; d) procedura Zamawiającego z dnia 15 kwietnia 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 3.2 pn. „Procedura utrzymania w czystości dozowników na mydło w płynie i środka do dezynfekcji rąk”, która stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; e) procedura Zamawiającego z dnia 22 lutego 2018 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4.1 pn. „Procedura postępowania z odpadami medycznymi”, która stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; f) procedura Zamawiającego z dnia 24 kwietnia 2017 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4.1.1 pn. „Procedura mycie i dezynfekcja urządzenia chłodniczego na odpady medyczne niebezpieczne”, która stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; g) procedura Zamawiającego z dnia 19 listopada 2014 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4.2 pn. „Procedura postępowania z bielizną brudną i czystą”, która stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; h) procedura Zamawiającego z dnia 5 kwietnia 2018 r. o symbolu KZ 4.3 pn. „Procedura dekontaminacji rozlanych płynów ustrojowych”, która stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; i) procedura Zamawiającego z dnia 9 lutego 2017 r. o symbolu KZ 5 pn. „Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej”, która stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy; j) procedura Zamawiającego z dnia 10 listopada 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 5.2 pn. „Procedura postepowanie po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny wirusami krwiopochodnymi”, która stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy. 9) Zamawiający wymaga, aby w pomieszczeniach Administracji w sytuacjach wyjątkowych, np. epidemia, pandemia, stany zagrożenia epidemiologicznego oraz inne stany nadzwyczajne, w procedurze Zamawiającego z dnia 17 marca 2015 r. wraz z kartami zmian o symbolu KZ 4 pn. „Procedura utrzymania czystości pomieszczeń i gabinetów ZOZ Nr 2 w Rzeszowie”, która stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszej specyfikacji oraz integralną część umowy, dokonać zamiany detergentów do ogólnego stosowania na preparat dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. 10) Wykonawca zobowiązany jest do: a) przedstawienia Kierownikowi Przychodnia Specjalistyczna w Rzeszowie oraz Kierownikowi Przychodni Rejonowej w Tyczynie aktualnych książeczek zdrowia pracowników lub zaświadczeń o zdolności do pracy. Zaświadczenia te należy okazywać obligatoryjnie także w czasie kontroli przez uprawnione organy np. SANEPID, PIP, itp.; b) przedstawienia Kierownikowi Przychodnia Specjalistyczna w Rzeszowie oraz Kierownikowi Przychodni Rejonowej w Tyczynie aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń lekarskich o braku przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 metra. Orzeczenia te należy okazywać obligatoryjnie także w czasie kontroli przez uprawnione organy np. SANEPID, PIP itp.; c) przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem zakażeniom, ustalonych procedur, przepisów BHP i ppoż.; d) przestrzegania zasad związanych z ochroną danych osobowych pacjentów, zachowania tajemnicy i odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów oraz pracowników Zamawiającego; e) utrzymania w czystości, konserwację oraz wykonanie niezwłocznych napraw własnego sprzętu; f) zapewnienia swoim pracownikom jednolitego umundurowania, identyfikatorów, obuwia zapewniającego schludny wygląd oraz środków ochrony osobistej; g) przeprowadzenia szkoleń zatrudnianego personelu w zakresie procedur Zamawiającego nie rzadziej niż 2 razy w roku. Kopię protokołu potwierdzającego odbycie szkolenia wraz z listą obecności na tym szkoleniu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi ds. epidemiologii Zamawiającego. Doskonalenie personelu powinno być realizowane w dwóch formach, jako: • szkolenie wstępne – adaptacyjne – przed rozpoczęciem realizacji umowy; • okresowe szkolenia dokształcające, doskonalące – w czasie realizacji umowy. O terminach i zakresie powyższych szkoleń Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego. h) uzgodnienia każdej zmiany preparatów dezynfekcyjnych i środków czystości z pracownikiem ds. epidemiologii Zamawiającego; i) Wykonawca zobowiązuje się do wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia uwag zgłaszanych przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego. 11) Uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy: a) Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowej kontroli realizacji przedmiotowej usługi. Kontrolę przeprowadzać będzie Komisja oceniająca jakość wykonanych usług; b) Stałą kontrola jakości wykonywania przedmiotowej usługi (tj. kontrole bez zapowiedzi) prowadzić będzie pracownik ds. epidemiologii Zamawiającego; c) Pracownicy Wykonawcy nie mogą odmawiać wykonywania prac objętych przedmiotem umowy; d) Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy stawi się na każde żądanie Zamawiającego celem omówienia jakości wykonywanej usługi. 2. Wymogi bezwzględne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Wykaz środków czystości i myjących. Zamawiający wymaga złożenia wykazu środków czystości i myjących, które Wykonawca będzie stosował przy realizacji usługi z załączeniem: informacji o preparatach (w tym: skład chemiczny, obszar zastosowania, sposób użycia, czas i spektrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych - również działanie sporobójcze), pozytywnej opinii o tych środkach PZH (lub innej równoważnej jednostki) oraz dokument potwierdzający, że środki te można stosować w służbie zdrowia. Szczegółowy opis warunków i sposobu dokonywania ich oceny, a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz nie podlegania wykluczeniu i pozostałe wymagane dokumenty zostały opisane w Rozdziale VIII i IX niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca i podwykonawcy Wykonawcy zatrudnili na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 22 Kodeksu pracy, osoby wykonujące w toku realizacji zamówienia następujące niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności, tj. kompleksowe usługi utrzymania czystości, sprzątania – sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien uwzględniając reżim sanitarny dla placówek służby zdrowia, utrzymacie czystości wokół obiektów oraz w sezonie zimowym odśnieżanie posesji, chodników i dróg dojazdowych, a w sezonie letnim koszenie trawy, itp., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną