Usługa polegająca na utrzymaniu fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na utrzymaniu fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową eksploatację i konserwację następujących fontann znajdujących się na terenie Miasta Rzeszowa: - fontanna w Parku Papieskim pomiędzy Al. Armii Krajowej i Al. Sikorskiego, - fontanna u zbiegu ulic Króla Kazimierza i ul. Słowackiego – skwer im. Kazimierza Górskiego, - fontanna w Parku Miejskim im. „Solidarności” przy ul. Dąbrowskiego, - fontanna przed Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego, - fontanna statyczna – okrągła w Parku Jedności Polonii z Macierzą przy ul. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego, - fontanna na Placu Wolności, - fontanna przy ul. Raginisa, - fontanna na stawie w Parku im. Wł. Szafera na Słocinie przy ul. Paderewskiego, - fontanna kaskadowa w Parku Jedności Polonii z Macierzą przy ul. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego. Poprzez kompleksową eksploatację i konserwację fontann należy rozumieć: - wymianę spoinowania i doklejenie odspojonych elementów kamiennych wraz z uszczelnieniem, - oczyszczenie niecek fontann z kamienia, - uruchomienie fontann, - bieżące utrzymanie fontann, - zabezpieczenie fontann na okres zimowy, - zimową kontrolę maszynowni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną