Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki Wisłok oraz zbieranie różnych odpadów ze skarp rzeki z ich wywozem i utylizacją, na terenie miasta Rzeszowa.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki Wisłok oraz zbieranie różnych odpadów ze skarp rzeki z ich wywozem i utylizacją, na terenie miasta Rzeszowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki Wisłok oraz zbieranie różnych odpadów ze skarp rzeki Wisłok z ich wywozem i utylizacją, na terenie miasta Rzeszowa. W ciągu całego 2020 r. niezbędne do wykonania prace to: 3 krotne koszenie traw bez wywozu i wygrabienia oraz 35 krotne zbieranie różnych odpadów z wywozem i utylizacją. Każdorazowo zamawiający będzie zlecał wykonanie prac w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną (mail) określając zakres prac oraz termin ich wykonania, w zależności od szybkości wegetacji traw oraz ilości odpadów na skarpach rzeki Wisłok. Zakres prac do wykonania określa formularz cenowy w zakresie podstawowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca by należycie wykonać przedmiot zamówienia powinien dysponować następującym potencjałem technicznym: 1) ciągniki rolnicze o masie całkowitej do 4500 kg – 2 szt. 2) przyczepy ciągnikowe o masie własnej 1660 kg i ładowności 4 t – 2 szt. 3) kosiarki do skarp – 2 szt. 4) kosiarki do ciągników (bijakowe lub płozowe) – 2 szt. 5) kosy spalinowe (wykaszarki) – 8 szt. Wykonawca powinien dysponować potencjałem kadrowym pozwalającym na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikami (formularz cenowy w zakresie podstawowego przedmiotu zamówienia, koszenie, zbieranie i usuwanie odpadów), stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90721000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną