Usługa polegająca na bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Rzeszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych na długości 20 km na terenie miasta Rzeszowa na osiedlach: Miłocin, Przybyszówka, Słocina, Wilkowyja Płn., Załęże, Budziwój, Zalesie, Biała. W zakres usług wchodzi: jednokrotne lub wielokrotne koszenie skarp i dna z twardych i gęstych porostów, wycinka drzew, wycinka zakrzaczeń, odmulenie dna, hakowanie dna, ręczne przycinanie nawisów ziemi na skarpach, rozplantowanie ziemi, zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz, remont ubezpieczenia dna i skarp z płyt betonowych, ręczna rozbiórka tam bobrowych, rozbiórka zniszczonego ubezpieczenia z kiszki faszynowej, wykonanie opaski z faszyny luzem pomiędzy dwoma rzędami pali z faszyny leśnej sosnowej, usuwanie zatorów z dna, usuwanie nadmiaru ziemi z ubezpieczenia skarp płytami betonowymi, wbudowanie ziemi w wyrwy brzegowe z dowozem brakującej ziemi, odmulenie przepustów, zbieranie odpadów i ich wywóz na składowisko, zbieranie nieczystości z odmulenia i ich wywóz na składowisko. Prace wymagające dwukrotnego koszenia należy wykonać w terminach: 1)pierwsze koszenie do końca czerwca 2020 r. 2)drugie koszenie od 1 sierpnia 2020 r. do końca terminu obowiązywania umowy. Kolejność wykonywania prac zamawiający będzie uzgadniał każdorazowo z wykonawcą mailowo (pocztą elektroniczną) lub telefonicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów w formie tabel od 1 do 22 stanowiące załączniki do specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach) i wzór umowy wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90721000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną