Usługa ochrony osób i mienia

Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia
 • Telefon/fax: tel. 17 71 52 372 , fax. 17 71 52 493
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  ul. gen. J. Kustronia 4
  35-303 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 71 52 372, fax. 17 71 52 493
  REGON: 32444100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony osób i mienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Zadanie nr 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, obsługa istniejących systemów: System Alarmu Pożarów, SAWiN, System Telewizji Dozorowej, System Obsługi Stanów Alarmowych, System Oświetlenia Obiektu Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, Zamawiający nie dopuszcza również aby patrol interwencyjny był wykonywany przez podwykonawców. 4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie całodobowej świadczonej przez siedem dni w tygodniu ochrony fizycznej osób i mienia: 1) stała całodobowa bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie i terenie przyległym do budynku (parking wewnętrzny-ogrodzony oraz zewnętrzny), realizowana poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu). 2) realizacja zamówienia poprzez skierowanie pracowników posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe wyposażonych w ubranie służbowe z logo firmy i imienny identyfikator w następujących liczbach : a) dwóch pracowników na zmianę dzienną w godzinach od 6:00 do 18:00; b) jednego pracownika na zmianę nocną w godzinach od 18:00 do 6:00 c) jednego pracownika w dni wolne od pracy zamawiającego oraz święta i dni ustawowo wolne – 1 pracownik I zmiana od 6:00 – 18:00, 1 pracownik druga zmiana od 18:00 - 6:00 3) Na zmianie dziennej w dni robocze Wykonawca skieruje do pracy jedną osobę na portiernię zewnętrzną przy parkingu, drugą osobę na portiernie wewnętrzną, gdzie będzie prowadzić obserwację za pośrednictwem systemu telewizji dozorowej oraz w razie potrzeby obsługiwać pozostałe systemy. Po godzinach urzędowania sądu oraz zakończeniu prac przez osoby sprzątające obiekt, ochrona zobowiązana będzie do gaszenia świateł przy pomocy systemu sterowania oświetlenia oraz podczas obchodu we wszystkich pomieszczeniach oraz sanitariatach. 4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pisemnego rozkładu poszczególnych zmian na dany miesiąc ze wskazaniem godzin i pracowników ochrony (grafik). Grafik na następny miesiąc będzie dostarczany Zamawiającemu przynajmniej na 3 dni przed końcem danego miesiąca. O wszelkich zmianach grafiku Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie. W przypadku zmian kadrowych dot. osób ochraniających obiekt Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach losowych – powiadomi telefonicznie wyznaczonego pracownika Zamawiającego (niezwłocznie potwierdzając to zdarzenie pisemnie) o zmianie w grafiku. 5) Przeszkolenie pracowników ochrony z zakresu polityki bezpieczeństwa Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz zobowiązania pracowników ochrony do jej przestrzegania. 6) zapoznanie pracowników ochrony z planami ewakuacyjnymi, przepisami BHP i PPOŻ, 7) zapewnienie znajomości przez pracowników ochrony topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg ewakuacyjnych itp., 8) zaznajomienie pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów wodnych, wyłączników systemów monitorujących antywłamaniowych i przeciwpożarowych w tym obsługiwanie centrali przeciwpożarowej, Centrali Systemów Alarmowych. W przypadku wystąpienia alarmów niezwłoczne telefoniczne informowanie wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w przypadku uruchomienia alarmu pożarowego niezwłoczne podjęcie procedury przeciwpożarowej i ewentualnie w przypadku fałszywego alarmu odwołanie przyjazdu jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 9) postępowanie z należytą starannością podczas wykonywania ochrony w ramach uprawnień posiadanych przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej które na podstawie przepisów prawa w szczególności pozwalają na odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub osoby i mienie pozostające pod ochroną, przeciwdziałania kradzieżom, napadom i innym zakłóceniom porządku i spokoju oraz natychmiastowego podjęcia działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zakłócenia porządku i spokoju, kradzieży i włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych w tym pomieszczeń informatycznych, awarii instalacji wodnych, instalacji ogrzewania budynku, instalacji klimatyzacji, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, 10) dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego obiektu Sądu po godzinach pracy Sądu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne, przeciwpożarowe. 11) składanie bieżących meldunków do Zamawiającego o niedociągnięciach i brakach w zabezpieczaniu mienia przez Zamawiającego, a także o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego. 12) składanie Zamawiającemu raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru oraz o przypadkach wystąpienia kradzieży czy zniszczenia mienia, 13) otwieranie obiektu i wpuszczanie na jego teren pracowników Sądu w godzinach porannych, ustalonych z upoważnioną osobą po stronie Zamawiającego, oraz zamykanie obiektu niezwłocznie po zakończeniu godzin urzędowania. W przypadku wykonywania przez pracowników Sądu po godzinach urzędowania czynności związanych z pełnionymi przez nich dyżurami (np. zastosowanie tymczasowego aresztowania), osoba ochraniająca obiekt zobowiązana jest do wpuszczenia na teren obiektu osób wskazanych w/w pracowników, wpisania do książki godziny wejścia i wyjścia pracownika oraz nadzorowania ich przebywania w budynku, 14) niedopuszczanie do przebywania na terenie ochranianego obiektu osób postronnych po godzinach urzędowania Sądu, poza przypadkami opisanymi w pkt 13), 15) prowadzenie książki - ewidencji wydawanych kluczy od pomieszczeń Sądu osobom uprawnionym do pobierania kluczy. 16) sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu, po godzinach urzędowania i czynnościach wykonywanych w tych pomieszczeniach przez pracowników firmy świadczącej usługi sprzątania, celem zamknięcia otwartych okien, sprawdzanie czy w pokojach śniadań oraz sanitariatach są pozamykane krany, nie dochodzi do wycieków wody ze spłuczek lub innych awarii, które powodowały by zalanie pomieszczeń. 17) prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie na bieżąco wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony osób i mienia Zamawiającego, a także godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony. 18) sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionego obiektu sprzętu i materiałów będących własnością Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 19) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej (co najmniej 2 osoby w jednej załodze) w czasie nie dłuższym niż 15 minut w razie potrzeby na telefoniczne wezwanie przez pracownika ochrony po godzinach urzędowania sądu oraz w dni wolne od pracy i święta. 20) Wykonawca skieruje do wykonywania pracy osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 21) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z ochroną fizyczną osób i mienia, gdyż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.). Co najmniej taka sama liczba osób, która zostanie wykazana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia będzie uczestniczyła w wykonaniu usługi ochrony przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca poza osobami, które faktycznie będą wykonywały usługi ochrony obiektu wskaże Zamawiającemu uprawnioną osobę, która będzie prowadziła bezpośredni nadzór nad osobami skierowanymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. Wskazana osoba będzie przeprowadzać osobiście kontrolę wykonywania usługi ochrony co najmniej dwa razy w tygodniu. Z każdej kontroli zostanie odnotowany zapis w książce dyżurów o przeprowadzonej kontroli (godzina, data, podpis osoby kontrolującej). Osoba, która będzie przeprowadzać kontrolę, nadzór nad osobami wykonującymi przedmiot zamówienia nie może uczestniczyć w wykonywaniu usługi ochrony na obiekcie Zamawiającego. 22) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązujacymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, miejsce wykonywania pracy, kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika oraz kod tytułu zgłoszenia nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zadanie nr 2. Przedmiotem zamówienia jest inkaso wartości pieniężnych obejmujące: 1. Odbieranie z siedziby Zamawiającego zamkniętych i opieczętowanych pakietów z gotówką (depozytów) i doręczanie otrzymanych pakietów do Banku : Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Rzeszowie ul. 3 go Maja 12 Dowóz odbywać się będzie samochodem i pod ochroną uzbrojonych w broń palną pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.09.2010r. – Dz.U.2016.793. j.t.). 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zawartość pakietów z gotówką (depozytów) i zgodny z zawartością zewnętrzny opis pakietu (depozytu), a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich przekazanie w tym samym dniu do Banku j.w. Odpowiedzialność Wykonawcy za nienaruszone pakiety rozpoczyna się od momentu odbioru ich od Zamawiającego do momentu przekazania ich do Banku. Samochodowe inkaso utargów będzie się odbywało jednokrotnie w ciągu dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 do 13.30 z wyłączeniem wypadających w tych dniach świąt. W w/w godzinach powinien być przygotowany pakiet pieniężny z gotówką lub innymi wartościami (depozytów) do przekazania. Włączenie nowych jednostek do samochodowego inkasa utargów może nastąpić na podstawie pisemnego porozumienia stron. 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia : 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia. Pakiety z gotówką (depozyty) będą przygotowane do odbioru wg zaleceń właściwego Banku, tj. starannie opakowane, obanderolowane taśmą i opieczętowane na stykach w sposób nie pozwalający na wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania. Na pakiecie powinno figurować : wysokość sumy cyframi i słownie, data sformułowania pakietu, wyraźny odcisk pieczęci jednostki oraz podpis osoby upoważnionej. Zleca się stosowanie tzw. Bezpiecznych Kopert (wzór zatwierdzony przez NBP). Pobieranie pakietów z gotówką (depozytów) będzie wykonywane przez inkasenta – osoby upoważnione pisemnie przez Wykonawcę i będzie następować bez sprawdzania zawartości pakietu (depozytu) za pisemnym pokwitowaniem odbioru przez inkasenta. Pokwitowanie odbioru pakietu z gotówką (depozytu) odbywa się przez przyłożenie na bankowym dowodzie wpłat pokwitowania pieczątki. Zamawiający wydaje pakiety pieniężne (depozyty) za każdorazowym sprawdzeniem upoważnienia pisemnego i tożsamości osoby zgłaszającej się do odbioru pakietu. Inkasent Wykonawcy odmówi przyjęcia pakietu (depozytu) w przypadku nie przygotowania go zgodnie z wymogami określonymi w umowie. W przypadku nie przygotowania pakietu (depozytu) na przewidziany czas odbioru inkasent nie oczekuje na sformowanie pakietu, ani też nie zgłasza się powtórnie po jego odbiór w tym samym dniu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o zmianie godzin odbioru pakietów z trzydniowym wyprzedzeniem. Zamawiający informuje Wykonawców, że inkaso wartości pieniężnych będzie realizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Wykonawcy składając ofertę obliczą wartość całkowitą wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres umowny, Zamawiający w ofercie podał całkowity maksymalny okres wykonywania inkasa dla przyjęcia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, że będzie się rozliczał jedynie za faktycznie zrealizowane usługi wykonywania inkasa gotówki, a maksymalne wynagrodzenie jakie Wykonawcy składają w ofertach służy do porównania ofert Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną