Usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2: 1) Odbiór odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* tj. części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem kodu 18 01 03) - 2 200 kg; 2) Odbiór odpadów medycznych o kodzie 18 01 03* tj. inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt - 260 000 kg, 3) Chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne i inne: kod 18 01 06* - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, kod 18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06, kod 18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne, kod 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08, kod 15 02 03 - tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - 1 200 kg; 4) Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach: 19 08 14 - Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 - 27 500 kg. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, orientacyjne ilości określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym na okres 12 miesięcy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 5. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl. 6. Kat. CPC 16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną