Usługa polegająca na wykonaniu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru Miasta Rzeszowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru Miasta Rzeszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie kompleksowej modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Miasta Rzeszowa (około 126,6 km2), jako zbioru punktów będących rozwinięciem i zagęszczeniem osnowy podstawowej, służących do nawiązywania osnów niższych rzędów oraz wykonywania pomiarów i opracowań geodezyjnych. Zakres prac obejmuje: - konserwację adaptowanych znaków szczegółowej osnowy wysokościowej, - stabilizację nowych punktów osnowy szczegółowej, - przekazanie właścicielom nieruchomości zawiadomień o umieszczeniu znaku geodezyjnego - wykonanie opisów topograficznych, - określenie współrzędnych reperów, - pomiary niwelacyjne, - numeryczne opracowanie sieci niwelacyjne, - aktualizacja bazy osnów prowadzoną w systemie Bank Osnów 3.0, - skompletowanie wynikowej dokumentacji technicznej celem przekazania do GODGiK w Rzeszowie. 2. Prace należy zrealizować zgodnie z Projektem szczegółowej osnowy geodezyjnej przyjętym do zasobu GODGiK pod nr P.1863.2018.4791. 3. Projektowana sieć wysokościowa po realizacji wszystkich prac będzie liczyła 554 punkty, do stabilizacji przewidziano 109 punktów w tym 2 punkty naziemne, w tym 21 znaków odnalezionych w terenie i adaptowanych do nowoprojektowanej sieci, z dawnych osnów zaadaptowano 445 punktów wysokościowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 3 oraz niżej wskazane załączniki : 1) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.1; 2) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.2; 3) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.3; 4) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.4; 5) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.5; 6) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.6; 7) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.7; 8) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.8; 9) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.9; 10) Załącznik do OPZ-projekt modernizacji P.1863.2018.4791 cz.10. stanowiąca/ce załącznik/i do niniejszej specyfikacji. /(dostępna/ny w oddzielnych plikach) i wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną