Usługa dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ur.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020. Rodzaj zamówienia: usługa. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Główny przedmiot: CPV 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe) Dodatkowy przedmiot: CPV 66512100-3 (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) CPV 66516000-0 (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) Przedmiot zamówienia obejmuje: -dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną