Udostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danych

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danych. 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części /zadania. W ramach realizacji całego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) udostępnienia oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392), b) zapewniania wsparcia analitycznego polegającego na przygotowaniu analiz, raportów oraz sprawozdań prognostycznych w kontekście ewaluacji dyscyplin naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, c) zapewnienia wsparcia technicznego, d) przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie musi obejmować między innymi: • zakres wykorzystania oprogramowania do analizy danych zebranych pod kątem zgodności z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) uwzględniając nowy systemem instytucjonalnej ewaluacji jakości prowadzonej działalności naukowej, • wykorzystanie narzędzia do analiz bibliometrycznych i naukometrycznych z uwzględnieniem dostępnych list wydawnictw i czasopism naukowych, • zakres wykorzystania oprogramowania do analizy osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, e) opracowywania kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego, obejmujących okres 2017-2020, na podstawie wprowadzonych danych (raport otwarcia, raporty kwartalne, wykonywanie analiz bieżących na życzenie Zamawiającego). Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania analizy co najmniej w następujących okresach: • na początku realizacji zamówienia, • w odstępach kwartalnych, • w okresie przygotowywania dokumentacji ewaluacyjnej przez jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego, • na bieżąco na życzenie Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną