Systematyczna dostawa leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
  ul. Poniatowskiego 4
  35-026 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 526 253, , fax. 178 525 190
  REGON: 69027123300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Systematyczna dostawa leków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków różnych do magazynu Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu w poszczególnych Pakietach (częściach) zawarty jest w formularzach asortymentowo- cenowych tj. w załącznikach nr 3.1 do 3.15 dołączonych do SIWZ, w którym określono nazwy międzynarodowe, dawki oraz ilości przedmiotu zamówienia. 2. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy liczone od daty dostawy. W razie wstrzymania leku w obrocie hurtownia przyjmuje lek na stan. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. 4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą o wyrobach medycznych, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 6. Zamówienie podzielono na 15 części (pakietów). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach pakietu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany limitów ilościowych zamawianych produktów w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach pakietów. 7. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: a) spełniają wymagania opisane w formularzach asortymentowo-cenowych; b) spełniają wymagania opisane w punkcie VI C SIWZ; c) są objęte Ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów leczniczych objętych refundacją. Uwaga do punktu 7 c : W przypadku stwierdzenia, że substancja chemiczna w dawce i postaci wskazanej w SIWZ znajduje się w aktualnym na dzień składania ofert Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub produkty lecznicze w Załączniku B i/lub C, a zaoferowany produkt leczniczy nie jest ujęty w ww. Obwieszczeniu w Załączniku B i/lub C, oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie również odrzucona, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od ceny urzędowej. 8. Ilości wskazane w formularzach cenowo - asortymentowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którymi Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzach asortymentowo - cenowych. 8.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotów zamówienia niż podana w formularzach cenowo- ofertowych w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte niniejszą SIWZ. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości leczonych pacjentów i zastosowanych procedur. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. 9. Dostawy – sukcesywnie na podstawie zamówień składanych pisemnie (dopuszcza się e-mail, fax lub telefonicznie) w zależności od aktualnych potrzeb , od poniedziałku do piątku w godz. od 8:oo do 12:oo, realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Do dostawy należy dołączyć fakturę w formie papierowej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami tj. w razie konieczności dostarczenia leku „na ratunek, cito” Zamawiający może wyznaczyć krótszy termin realizacji dostawy tj. do 12 godzin od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 11. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy). 12. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach. 13. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych, specyfikacji technicznych, a zauważone rozbieżności, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu 14. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV) : - 33600000-6 - 33690000-3 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji internetowej. 18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną