Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-045 Rzeszów, Hetmańska
 • Telefon/fax: tel. 17 850 79 20, , fax. 177 470 601
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 79 20, , fax. 177 470 601
  REGON: 18019395300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020); Część 2: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020) Celem głównym badania jest pogłębiona ocena stanu ekonomii społecznej w województwie podkarpackim połączona z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 oraz 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79310000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną