Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych dla KWP w Rzeszowie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych dla KWP w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów służbowych KWP Rzeszów w bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta zgodnie z wykazem zamawianego asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zaoferuje także motoryzacyjne materiały eksploatacyjne z grupy oleje i chemia samochodowa będące w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przeznaczy kwotę 5 000,- zł brutto na zakupy ww. asortymentu. 3. Faktyczna liczba oraz asortyment zamawianych sukcesywnie olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów będzie zależny od bieżących potrzeb Zamawiającego, jednakże nie więcej niż do osiągnięcia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09211100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną