Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-322 Rzeszów, Załęska
 • Telefon/fax: tel. +48178580700 , - , fax. 17 853 54 20
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  Załęska 76
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48178580700 , -, fax. 17 853 54 20
  REGON: 00059046700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy następujących artykułów spożywczych: Nazwa i Kod według CPV: rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – 03110000-5. ZADANIE I – ZIEMNIAKI - CPV 03212100-1. Odmiany jadalne przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Cechy dyskwalifikujące: zanieczyszczenia środkami ochrony roślinnych, zaparzenie i zapleśnienie, porośnięcie kiełkami, obce zapachy. W ilości 150 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. ZADANIE II – JABŁKA – CPV 03222321-9. Odmiany jadalne, z usuniętymi liśćmi. Cechy dyskwalifikacyjne: zaparzenie, pozostałości środków ochrony roślin, obecność gąsienic, mszyc i innych szkodników lub ich pozostałości, nadgnicie, obcy smak i zapach, zwiędnięcie. Opakowanie do 15 kg. W ilości 20 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. ZADANIE III – PRODUKTY WARZYWNICTWA – CPV 15131310-1. 1. Buraki czerwone CPV 03221111-7 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I, cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, zamarznięte, obcy smak i zapach, nadgnicie, zwiędnięcie. Opakowanie do 20 kg. W ilości 22 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 2. Marchew CPV 03221112-4 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I, cechy dyskwalifikujące: nadgniłe, zamarznięte, zaparzone, zapleśnione, obcy smak i zapach, zwiędnięcie, uszkodzenie przez choroby lub szkodniki, silne uszkodzenia mechaniczne. Opakowanie do 10 kg. W ilości 30 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 3. Cebula biała CPV 03221113-1 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; cechy dyskwalifikujące: bez zewnętrznych oznak wyrośnięcia, zgnicie, zamarznięcie, obcy smaki zapach, uszkodzenia przez choroby i szkodniki. Opakowanie do 5 kg. W ilości 12 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 4. Pomidor CPV 03221240-0 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; cechy dyskwalifikujące: pęknięcia, widoczne „zielone piętki", zaparzenie, nadgnicie, porażenie chorobami, obcy smak i zapach. Opakowania do 6 kg. W ilości 2 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 5. Ogórek świeży CPV 03221270-9 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; cechy dyskwalifikujące: obcy zapach i smak, zwiędnięcia, zaparzenia, nadgnicia, gorzki smak. Opakowania do 5 kg. W ilości 3 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 6. Kapusta biała CPV 03221410-3 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; minimalna masa główki 2,0 kg; cechy dyskwalifikujące; zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, zamarznięcie. Opakowanie do 25 kg. W ilości 5 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 7. Kapusta czerwona CPV 03221410-3 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; minimalna masa główki 2,0 kg; cechy dyskwalifikujące: zaparzenie, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, zamarznięcie. Opakowanie do 25 kg. W ilości 5 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 8. Pietruszka korzeń CPV 03221110-0 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I; cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zmarznięta, uszkodzenia spowodowane chorobą lub szkodnikami, pęknięcia lub stłuczenia, obcy smak i zapach. Opakowanie do 5 kg. W ilości 1 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 9. Seler korzeń CPV 03221110-0 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I, cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia, nadmierne zabrudzenia i zanieczyszczenia, zamarznięte, wyrastający pęd kwiatostanu, obcy zapach lub smak stłuczenia i ordzewienia skórki, puste przestrzenie na przekroju podłużnym. Opakowanie do 5 kg. W ilości 10 000 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 10. Pieczarki CPV 03221110-0 - odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia w klasie I, cechy dyskwalifikujące: pęknięcia, zaparzenia, nadgnicia, porażenia chorobami, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin. Opakowanie do 5 kg. W ilości 600 kg. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. 11. Koper CPV 03221000-6 – świeży, zdrowy, bez oznak pleśni, gnicia lub zaparzenia, bez pożółkłych i zaschniętych części oraz pędów kwiatostanowych i innych zanieczystości. Koperek wiązany w pęczki o masie 50g. W ilości 2 000 szt. Odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie. Wszystkie w/w warzywa i owoce muszą być dostarczane Zamawiającemu w stanie świeżym, a także muszą być klasy I. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w towary zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. W/w artykuły spożywcze nie mogą wykazywać nieświeżości lub zepsucia. Częstotliwość dostaw: - dostawy towarów do magazynu żywnościowego zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie realizowane będą w godz. 8 – 12, 1 razy w tygodniu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy); w ilościach określonych przez pracownika Zamawiającego; - dostawy towarów następować będą partiami, zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami częściowymi, w ilościach określonych przez pracownika Zamawiającego; - dostawy towarów muszą być zrealizowane w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia telefonicznie; - wymagana jest jednakowa data ważności dla całej partii dostarczanego asortymentu w ramach częściowych dostaw. Wszystkie towary dostarczane do Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia zarówno dla zadania nr I, II i III muszą spełniać parametry jakościowe wynikające z Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub z Polskich Norm. Wymagania stawiane Wykonawcy – wspólnie dla zadania nr I, II, III 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia - wspólnie dla zadania nr I, II, III 1. Przedstawione wyżej nazwy oznaczają: przedmiot zamówienia, ilości zapotrzebowania w kilogramach, kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień. Wszystkie w/w produkty muszą spełniać normy co do jakości, jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych. 2. Podana prze Zamawiającego ilość artykułów spożywczych jest wielkością szacunkową, zbliżoną do planowanych potrzeb jednostki. Oznacza to że wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłoszenia roszczeń z tytułu niewykorzystania zakresu ilościowego lub asortymentowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego zakresu ilościowego lub asortymentowego umowy oraz niewykorzystanie całej wartości umowy, nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązania odszkodowawczego Zamawiającego z tego tytułu. 3. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone ilości towaru. 4. Ryzyko i koszt transportu dostarczanego towaru obciąża Wykonawcę i zostaje wliczony w cenę dostarczanych produktów. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru Zamawiającemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2019 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1252 ). 6. Wykonawca zobowiązuje się dopilnować, aby dostawa przedmiotu zamówienia była zgodna z obowiązującymi Polskimi Normami (PN) oraz wszelkimi przepisami prawa w tym zakresie. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie dokument stwierdzający właściwy stan sanitarny firmy wydany przez organ sprawujący nadzór sanitarny. 8. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczać towar na czas przewozu. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, oraz bierze odpowiedzialność za braki oraz wady powstałe w czasie transportu. 9. Opakowania oraz środek transportu powinny odpowiadać właściwym przepisom i normom dotyczącym kontaktu z żywnością. Wykonawca w celu realizacji dostaw, zapewni transport odpowiednio przystosowany, którego koszty wliczone są w cenę dostarczanego towaru. 10. Zamawiający poprzez wyznaczonego pracownika dokonywał będzie odbioru ilościowego, organoleptycznej oceny jakości oraz ewentualnej reklamacji dostarczanego towaru w swojej siedzibie, w dniu dostawy każdej partii. 11. Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych opakowaniach, spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. 12. Osoby realizujące dostawy w imieniu Wykonawcy poddadzą się każdorazowo procedurom bezpieczeństwa realizowanym w trakcie przyjmowania dostaw na teren Zakładu Karnego w Rzeszowie. 13. Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli prawa wstępu na teren jednostki. 14. Rozładunku dostarczonego towaru będą dokonywać pracownicy Wykonawcy, przestrzegając obowiązujących na terenie dostawy przepisów porządkowych. 15. Dokumentem stwierdzającym otrzymanie towaru będzie odebrana od Wykonawcy faktura elektroniczna za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 16. W przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w sytuacjach kryzysowych oraz klęsk żywiołowych Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia w pierwszej kolejności. 17. Zawarte w fakturach/rachunkach: nazwa towaru oraz jednostka miary powinny być zgodne z nazwą towaru oraz jednostką miary określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1A – 1C do niniejszej SIWZ. 18. Należność za zrealizowane dostawy Zamawiający będzie uiszczał w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie …………….… dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.* *Termin płatności stanowi drugie kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 19. Zamawiający ma prawo do reklamacji dostarczonego towaru: W przypadku dostawy towaru niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub stwierdzenia wad jakościowych towaru (niezgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla danego asortymentu) lub jego części, negatywnej oceny organoleptycznej lub braków ilościowych w stosunku do składanych zamówień -towar nie będzie przyjęty przez Zamawiającego. Na tę okoliczność zostanie sporządzona notatka służbowa, która zostanie przesłana Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną w dniu, w którym nastąpiła dostawa lub w dniu następnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany towaru na wolny od wad lub uzupełnienia braków towaru na własny koszt w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawcy zastrzeżenia w zakresie jakości lub ilości. 20. Pozostałe postanowienia dot. realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia i warunki reklamacji, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03110000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną